Sumali Sa Talakayan

Wednesday, July 13, 2011

Buod ng "Pag-ibig sa loob ng Katotohanan"

Sa paggawa ng kalooban ng Diyos natin natatagpuan ang katotohanan.


Ang sinulat na Encyclical na 'Caritas in Veritate' ni Papa Benito XVI, ay tumatalakay sa mga mahahalagang bagay para sa kaunlaran ng bawat tao at ng kaunlaran ng lipunan. Sinasagot nito ang mga tanong na: Ano ang Pag-ibig, ano ang Katotohanan, ano ang Doktrinang Panlipunan o “Social Doctrine” ng Iglesiya , ano ang kaugnayan ng mga turo na ito sa ating panahon ngayon: kakulangan sa trabaho, pandaigdigang kagutuman, paghihirap at kurapsyon sa pamahalaan


Tinukoy ng Santo Papa ang mga katungkulan at limitasyon ng mga pamahalaan. Nagbigay din siya ng hamon sa iba't-ibang mga idelohiya o paraan ng pag-iisip na mayroon tayo ngayon upang makapag-bigay ng oportunidad para sa pagbabago.

Ang Pagmamahal Kaisa ng Katotohanan o “Caritas in Veritate” na pinatotohanan ni Hesu-Cristo nang Siya ay namuhay sa mundo ay ang pinaka-ugat ng lahat ng uri ng totoong pag-unlad ng bawat tao at sangkatauhan. Ito ay ipinakita ni Hesus lalo na sa Kanyang pagkamatay at muling-pagkabuhay. Nahahanap ng bawat tao ang makakabuti sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod niya sa plano ng Diyos. Sa planong ito, makikita ng tao ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili at makakamit niya ang kalayaan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa plano ng Diyos(cf. Jn 8:22).


Ang lahat ng tao ay nakakaramdam ng pagnanais na magmahal nang tunay. Ang Pagmamahal at Katotohanan ay ang mga bokasyon na itinanim sa atin ng Diyos sa ating mga puso at isip. Kay Kristo, ang pagmamahal na kaisa ng katotohanan ay ang naging mukha ng Kanyang Persona, isang bokayson upang mahalin natin ang ating mga kapatid sa katotohanan ng Kanyang plano.

Populorum Progressio


Mayroon tayong facebook, twitter email, mga 'smart devices'. Nalalaman natin ang mga nangyayari sa kabilang dako ng ating mundo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa komunikasyon. Mayroong mas matinding pagsasalamuha ng kultura at ideya ng mga bansa ngunit ang bilis ng pagbuo ng koneksyon ay 'di napapantayan ng etikal na pagha-halubilo ng konsiyensya at ng isipan. Ang ugnayan na nabubuo ay nagkukulang ng perspektibo na mahalaga para sa buong kaunlaran ng bawat tao: katawan at espiritu. Tinalakay ni Benito XVI ang mga Katuruang Panlipunan o 'Social Doctrine' na nakapaloob sa Encyclical na isinulat ni Papa Pablo VI noong 1967. Ang Encylical na ito ay ang “Populorum Progressio” na nagbibigay liwanag sa sitwasyon ng lipunan natin ngayon at sa kaunlaran ng mga tao. Itinuro niya na ang pangunahing paraan sa pag-unlad ng mga tao ay ang pamumuhay sa loob ni Kristo at dapat nating linangin ang ating sarili sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga puso at ng ating kaalaman. Ang mga ito ay siyang pag-galaw sa loob ng Pagmamahal at ng Katotohanan o sa "Caritas in Veritate" .


Ano ang misyon ng Simbahan sa ating lipunan?

Walang teknikal na solusyon ang Iglesiya sa ating mga kasalukuyang suliranin. Hindi humahadlang ang Iglesiya sa politika ng Estado ngunit ang Iglesiya ay may misyon upang ipangalat ang katotohanan upang masigurado na ang lipunan ay nakasentro sa tao: sa dignidad ng tao at sa bokasyon.

Ano ang kahulugan ng "Caritas in Veritate" o Pag-ibig sa loob ng Katotohanan

Ano ang kahulugan ng "Caritas"? Ang Caritas ay Pag-ibig. Ang Pag-ibig ay 'di lang pakiramdam. Ito ay grasya, ito ay bigay ng Diyos mula sa kanyang kabutihan. Tinatawag Niya tayo upang ibigay ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig na ito ay nabunyag at kapiling natin kay Hesus at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo din ay tinatawag upang bumuo ng ugnayan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay nagbibigay ng laman sa ating personal na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ito ang pinaka-puso ng Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya. Ang bawat katungkulan na pinapa-alala ng Iglesiya ay umaagos mula sa pag-ibig na pinaka-buod ng Kautusan ng Diyos (cf. Mt 22:36- 40) Tignan natin ang salitang 'Pag-ibig'.

Ano ang kahulugan ng salitang "Veritate"?

Ang salitang ito ay maisasalin sa Katotohanan. Saan natin makikita ang katotohanan? Nahahanap natin ang katotohanan sa batas ng kalikasan o "Natural Law" na siyang likas na sistema ng mga bagay. Unti-unti nating nakikita ang plano ng Diyos para sa sangnilikha at para sa mga tao. Higit sa lahat, nakikita natin ang katotohanan sa pagtingin natin kay Kristo kung saan ang paghahanap natin sa pag-ibig at katotohanan ay pinadadalisay at pinapalaya niya sa kabila ng ating mga kahinaan tulad ng paghina ng ating mga isip at mahinang kalooban na mga bunga ng Orihinal na Kasalanan. Ibinunyag ni Hesus ng buo kung ano ang pag-ibig at ang tunay na plano na inihanda ng Diyos para sa atin.

Paano natin nalalaman ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili? Maari ba nating makilala ang katotohanan? Ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan. Sa kabutihan niyang ito, binigyan Niya tayo ng kakayahan upang mahanap at malaman ang katotohanan. Nangangahulugan na ang ating pagnanasa upang hanapin ang katotohanan ay bokasyon ng bawat tao na itinanim ng Diyos sa loob ng ating mga sarili. May tinatawag tayo sa nangyayari ngayon na "relativization of truth" na isang maling paniniwala na ang 'katotohanan' para sa isang tao ay maaring hindi katotohanan para sa ibang tao. Ang maling paniniwala na ito ay nagsasabi na ang 'katotohanan' ay nababatay lamang sa kung ano ang sa personal nating pananaw na totoo. Mayroon tayong madalas na sinasabi na "Kanya Kanyang paniniwala lang yan'" Alam natin na ito ay mali dahil mayroon talagang katotohanan. Ang Katotohanan mismo ay nagkatawang-tao at si Hesu-Cristo, ang Diyos na naging tao ang Katotohanan. Alam din natin na ang Katotohanan ay 'di nagbabago. Ang Katotohanan ay 'di gawa-gawa lamang. Ito ay natatagpuan at natatanggap. Halimbawa, alam natin na ang isang lapis ay hindi isang prutas. Maaring pilitin natin ang sarili natin at sabihin na ang lapis ay isang prutas ngunit 'di nagbabago ang katotohanan na ang lapis ay 'di isang prutas.

Ngayong alam na natin kung saan mahahanap ang katotohanan ng tungkol sa tao, sa pamamagitan ng katotohanang ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na tunay na mahalin ang kapwa upang makatulong sa kanilang paglago at upang makamtan natin ang hustisya at ang kapayapaan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay lumalagpas pa kahit sa mga pagkukulang sa kultura o nakaraan ng tao. Halimbawa, alam ng kahit anong bansa na ang pumatay, ang magnakaw at mangalunya ay mali kahit anupaman ang kultura at relihiyon ng mga tao. Kung mahal natin ang tao ng tunay, kailangan natin silang mahalin sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi ito madali kung minsan at kung minsan ito pa nga ay sanhi ng pagtatakwil at pag-iwan sa tao lalo na kung sinasabihan natin ang iba na mali ang kanilang ginagawa. Ang pinaka ehemplo ng prinsipyo ng Caritas in Veritate ay si Hesu-Cristo na siyang nagpakita ng ganitong paraan sa Kaniyang buhay sa lupa at, higit sa lahat, sa Kaniyang pagkamatay ay muling-pagkabuhay.Kahit ang Diyos na nagkatawang-tao ay nakaranas na maitakwil at maiwanan. Kay Kristo, nakikita natin ang mukha ng Pagmamahal sa loob ng Katotohanan, na siya ding pagtawag sa atin na mahalin ang ating mga kapatid sa katotohanan ng Kaniyang plano. Si Hesus mismo ang Katotohanan. Minsan, nagmamahal tayo batay sa ating mga maling akala at batay sa ating mga nararamdaman na 'di katiyakan ng tunay na pag-ibig. Ang pagkakamali na ito ay minsang nagdadala sa atin na gawin ang laban sa pag-ibig.

Ang Caritas in Veritate ay ang prinsipyo kung saan umiinog ang Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya. Kung wala ang pagtitiwala at pag-ibig sa kung ano ang katotohanan, walang konsiyensya ang lipunan at walang pag-ako responsibilidad na siyang nagdadala ng peligro. Ang bunga nito ay ang mga pagkilos sa lipunan ay para lamang sa mga pansariling interes.


Hustisya at Kabutihan ng Lahat


Bumanggit si Papa Benito ng dalawang batayan para sa moral ng pagkilos upang malaman natin kung ito ay naayon sa prinsipyo ng Caritas in Veritate. Ang mga batayan na ito ang ang Hustisya at ang Kabutihan ng Lahat


Ano ang Hustisya? Ang Hustisya ay nagpapagalaw sa atin upang ibigay sa ibang tao ang kung ano ang para sa kanila, ang dapat sa kanila dahil sa kung sino sila at dahil sa mga nagawa nila. Ang Pag-ibig ay may Hustisya. Sa katunayan, masasabi natin na ang pinakamaliit na sukat ng Pag-ibig ay ang Hustiya.


Ang Pag-ibig ay lumalagpas pa nga sa hinihingi ng Hustisya. Halimbawa, sa pamamagitan ng Hustisya, ang ating mundo ay nagsusulong ng relasyong may karapatan at mga katungkulan. Tinitiyak nito na ang lahat ay tumutupad sa kanilang mga obligasyon. Sa Pag-ibig naman, dahil nakapaloob dito ang Hustisya, hinihingi nitong gawin ang mga kaparehong bagay ng may hustisya, ngunit dahil lumalagpas pa ang Pag-ibig sa Hustiya, isinusulong din nito ang relasyon ng pagbibigayan, awa at pagkaka-isa


Ang ika-2 batayan ay ang Kabutihan ng Lahat o “common good”. Ano ang Kabutihan ng Lahat? Ang magmahal ay ang paglalayon at pagkilos para maibigay ang mabuti para sa iba. Ang Kabutihan ng Lahat ay ang ikabubuti nating lahat, ang mabuti para sa lipunan.


Ang dalawang batayan na ito, Hustisya at Kabutihan ng Lahat ang gagabay sa atin upang masiguro ang paggalaw nang may Caritas in Veritate.

Populorum Progressio

Pinapaalala sa atin ni Papa Paulo VI ang dalawang mahalagang katotohanan.

1) Isinusulong ng Iglesiya ang kaularan ng buong pagkatao o “Integral Human development”

2) Ang “Integral Human development” ay ang kaunlaran ng buong tao kasama ng personal, sosyal, politikal, ekonomiko, and espiritwal.


Sa 2 batayan na ito, titignan natin ang mga puntos sa Populorom Progressio na tinalakay ni Papa Benito XVI. Hahatiin natin ang mga punto sa apat.


1) Tulad na ang paghanap ng tao sa katotohanan ay isang bokasyon, ang kaunlaran ng tao ay isa ring bokasyon. Ang bokasyon na ito ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos at nagiging ganap din sa relasyong iyon. Tayo ay tinatawag sa sariling kaunlaran gamit ng ating kalayaan. Hindi sapat ang buong pagsalalay natin sa mga sistema o institusyon na gawa ng tao. Halimbawa, hindi nagbibigay katiyakan ang pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan upang ang bawat mamamayan ay makibahagi pagpapaunlad ng bayan. Tulad na lang sa ating bansang Pilipinas kung saan ay naibalik natin ang demokratikong pamahalaan. Nagdiwang ang mga mamayang Pilipino dahil nabawi natin ang ating kalayaan. Ngunit kung titignan natin ang kasalukuyang sitwasyon nitong mga nagdaang taon, tinatapakan pa din ng mga namumuno ang kalayaan ng mga mamamayan. Nagkukulang ang mga mamayan ng pagkukusang-loob upang makibahagi sa pambansang kaunlaran. Kinakailangan nating ipaalala sa ating mga sarili na dapat tayong makibahagi sa kaunlaran na ito. Kailangan ang aktibo at kusang pagkilos upang tumugon sa tawag ng Diyos para sa ating pagsulong


Kailangan natin ang Ebanghelyo upang bumuo ng lipunan na malaya at may hustisya. Isang lipunan na gumagalaw ng dahil sa pag-ibig. Pinakita sa atin ni Hesus kung sino tayo bilang mga tao at pinapa-alala sa atin kung sino tayo bago nahulog ang ating mga magulang sa orihinal na kasalanan. Ito ating bokasyon: ang maging katulad ni Kristo, ang buuin si Kristo sa ating mga sarili. Mayroon tayong natural na pagka-uhaw na tanging sobrenatural lamang ang makakapawi. Ang sobrenatural na ito ay ang Diyos. Alam natin ang kilalang kasabihan ni San Agustin na "ang aking espiritu ay hindi matatahimik hanggang makapanahan ito sa Diyos ".


Ang kawalan ng Diyos sa ating buhay ay nagiging sanhi ng kakulangan sa kaunlaran. Ito ay dahil sa: 1) kakulangan ng kusang-loob para sa pag-unlad dahil sa kakulangan ng pagkaka-isa na atin lamang nakakamit kung nakikita natin ang Diyos bilang Ama nating lahat. 2) kakulangan ng motibasyon para sa pag-iisip. Dahil ito sa kawalan ng direksyon ng kalooban. Sa puntong ganito, ang rason ng tao ay nagsasara para lang sa kanyang sarili sa halip ng pagiging bukas sa Diyos.

2) Sa pamamagitan ng Rason o Reason, nakikita natin na ang lahat ng tao ay magkakapantay ngunit hindi sapat ang rason upang makita na magkakapatid ang lahat ng tao. Hindi ito makapagbibigay ng relasyon bilang pamilya. Nagkakaroon lamang ng ganitong relasyon kung nakikita natin ang katotohanan na Ama natin ang Diyos.


Ang sistema ng Globalisasyon ay hindi mismong masama o mabuti. Ito ay nakasalalay sa kung papaano ito gagamitin ng mga tao. Sa globalisasyon, nakikita natin ang ating mga kapwa ngunit hindi nito itinataguyod ang pagiging magkakapatid ng lahat ng mga tao. Kailangan natin ang kapangyarihan at pagsasabuhay ng Ebanghelyo upang magkaroon ng pagka-kapatiran. Kung nakikita natin na ang lahat ng tao ay magkakapatid, ang lahat ay nararapat na magkaroon ng pantay na pakikibahagi sa kalakalan. Nagbigay ng halimbawa si Papa Benito XVI ng patotoo na nahihirapan ang mga tao na makita ang kapatiran ng lahat ng tao: ang mataas na taripa na ipinapataw ng mga mauunlad ng mga bansa ay nakakapag-pabigat sa mga mahihirap na mga bansa upang makapasok sa merkado ng mga mauunlad na bansa.

Kung gagabayab natin ang sistema ng globalisasyon, magbibigay ito ng pagkakataon sa malawakang pagbabahagi ng mga yaman sa buong mundo. Kung hindi naman ito gagabayan, ito ay magdudulot ng paglala ng kahirapan, 'di pagkakapantay-pantay at maaring maging mitsa ng krisis sa buong mundo. Nakikita natin na ang globalisasyon ay maaring makapag-bigay ng makataong layunin para sa pagkaka-isa.

Hindi laban ang Pag-ibig sa Kaalaman o Rason, bagkus, ang Pag-ibig pa nga ay nanghihingi , naghihikayat at nagbibigay buhay sa Kaalaman. Ang Kaalaman ay hindi lamang pagkilos ng isip. Ang Kaalaman ay nagiging Karunungan o “Wisdom” kung ito ay ginagamit nang naayon sa kalooban ng Diyos. Ang Pag-ibig ang nagbibigkis sa lahat ng Kaalaman.


Regalo ng Diyos para sa ating ang “Caritas in Veritate” o “Pag-ibig sa loob ng Katotohanan”. Ang lahat ng buhay ay regalo sa atin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tumugon sa Kanya. Tayo ay nilikha upang maging regalo o handog, kaya ang kaunlarang pang-ekonomiya, panglipunan, pampulitika ay marapat na nagtataglay ng prinsipyo ng pagiging handog o “principle of gratuitousness”. “Ang prinsipyo na ito ay ang natural at mapag-bigay tugon ng tao nang dahil sa pagtanggap niya ng mga handog.


Ang pinakamalalang uri ng kahirapan na nararanasan ng tao ay ang pag-iisa. Sinabi ni Fr. Stuart ng EWTN na matatagpuan natin ang pinakamhirap sa mga mahihirap sa mga Care Homes, ang mga lolo at lola na hindi nabibisita ng kanilang mga kamag-anak o pamilya. Kung titignan natin ang iba pang uri ng kahirapan kabilang na ang materyal na kahirapan, makikita natin na ito ay bunga ng pag-iisa o pag-iwan, mga bunga ng 'di pagtanggap ng pagmamahal o kahirapan na magmahal. Ang kahirapan din ay bunga ng pagtanggi sa pagmamahal ng Diyos, ang pagsasara ng sarili, at pagtingin sa ating mga sarili na hindi nangangailangan ng ibang tao o sa pamamagitan ng pagmamaliit sa sarili. Ang pagsulong ng sangkatauhan ay nakasalalay, higit sa lahat, sa pagkilala na ang lahat ng tao miyembro ng iisang pamilya.


Bilang mga espiritwal na nilalang din, ang tao ay ginawa para sa relasyon sa kapwa-tao at sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makakapamuhay mag-isa. Sa pang-unawa sa planong ito ng Diyos para sa tao, nakikita natin na ang mga pamayanan ay hindi lumulunod sa tao upang maglaho ang kung sino sila bilang indibidwal. Ang pamayanan ay dapat maging tulad ng pamilya na nagpapahalaga sa kung sino ang bawat tao.

3) Kung wala ang perspektibo ng 'walang hanggang buhay', nakikita lamang natin ang kaunlaran bilang isang pag-iipon ng kayamanan. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at motibasyon para sa mas mahahalagang layunin. Ito rin ang dahilan ng mga di-makatarungang gawain at pagkilos lamang para sa kanilang sariling ikabubuti. Hindi rin naniniwala ang ibang mga tao sa Impyerno, na may kabilang buhay pagkatapos ng buhay sa mundo. Dapat ipaalala sa mga tao ang katotohanan na tatanggapin natin ang gantimpala at mga parusa nang naayon sa mga nagawa natin at mga hindi nagawa sa mundong ito.

4) Ang tao ang dapat na maging sentro ng lahat ng aktibidad ng ekonomiya. Ang lahat ng desisyong pang-ekonomiya ay nakaka-apekto sa tao. Kung minsan, ang mga mahihirap ay nakikita lamang bilang isang problemang kailangang lutasin at nakakalimutan natin na sila ay mga tao na dapat mahalin. Ang tao ang pangunahing kapital na dapat protektahan at pangalagaan. Ang tao ay ang pinagmumulan, ang pinakasentro at pakay ng lahat ng buhay pang-ekonomiya at panlipunan. Sa oras na ang materyal na tubo ang nagiging pinaka-layunin, ito ay hahantong sa pagkasira ng yaman at ng kahirapan.


Mariing pinagtitibay ng Iglesiya ang kaugnayan ng “life ethics” at ng “social ethics” nang may paninidigan na ang lipunan ay may mahinang pundasyon kung ito, sa isang banda, ay nagsusulong ng dignidad ng tao, hustisya at kapayapaan, at sa isang banda naman ay humahaya at nagwawalang bahala sa maraming kaparaanan kung saan binabali-wala at pinapababa ang halaga ng buhay ng tao.


Kailangan ng kaunlaran ang respeto sa buhay. Ang pagpapalaganap ng “demographic control”, “abortion”, “sterilization” at “euthanasia” ay hindi nagsusulong ng pag-unlad ng tao. Pinapakalat nito ang “anti-birth mentality” at pinapalabas ang mga ito na tila 'progreso ng kultura'. Ang mga mayayamang bansa ay dapat na maging bukas sa buhay na tanging makakapagbukas sa kanila sa mga mahihirap at makakatulong sa paglaban sa mga makarasariling kagustuhan.

Ano ba ang Technocratic Technology? Ang Teknolohiya ay nagbibigay kakayahan sa atin upang mapangasiwaan ang mga bagay. Ito ay ang ating pagsagot sa utos ng Diyos na linangin at pangalagaan ang lupa (Gen 2:15) na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Dapat makita ang mapanlikhang pagmamahal ng Diyos sa Teknolohiya. Ito ay dapat na mapangalagaan ng mga matutuwid na tao na nagmamalasakit para sa kabutihan ng lahat.

May malaking peligro kung ilalagay natin ang buong pagtitiwala sa Teknolohiya lamang para sa pagpapaunlad ng tao. Ito ay mapeligro dahil mawawalan amg Teknolohiya ng direksyon. Mali din na ituring ang Teknolohiya bilang kalaban ng tao dahil ito ay nagpapakita ng kawalang-tiwala ng tao sa Diyos at sa kakayahan ng tao na makontrol ang kaunlaran.

Ang ilan sa mga halimbawa ng Teknolohiya na walang gabay ng tamang rason ay ang “invitro fertization”, “embryo stem cell research”, ang paggawa ng mga “clones”, “eugenic programming of births”. Ang isa pang halimbawa, kung minsan ay nakikita lang natin ang mga problema at emosyon ng buhay sa purong psychological na aspeto at nagtutuon lamang ng pansin sa mga kemikal reaksyon ng ating utak. Ang mga ito ay may mga siyentipikong basehan ngunit hindi dapat limitahan ang solusyon sa ganitong aspeto ng tao.

Ang paglaki ng populasyon ng tao ay hindi ang pangunahing problema ng kaunlaran ngunit dapat din nating tandaan ang responsableng pag-aanak. Nasu-solusyonan ng mga mahihirap na bansa ang kahirapan hindi dahil sa pagbabawas ng populasyon kung hindi sa paggamit sa enerhiya at ng pagkamalikhain ng kanilang mga mamamayan. Samantala, ang ilan sa mga mga mayayaman sosyodad ay humaharap sa hamon ng pagbaba ng bilang ng mga tao at pagtanda ng populasyon na nakakaapekto sa kanilang ekonomiya.

Kailangan ng ekonomiya ang “ethics” o mga prinsipyo upang malaman ang tama at mali, “ethics” na naka-sentro sa tao. Makakatulong ang Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya dito dahil ito ay nakabase sa pagkakalikha ng tao sa imahen ng Diyos (Gen 1:27) at sa kahalagahan ng “Natural moral norms”.

Ang kalikasan ay handog ng Diyos para sa mga tao. May responsibilidad ang tao sa paggamit nito para sa mga mahihirap, para sa mga susunod na saling-lahi at sa buong sangkatauhan. Ang bawat pagsira sa pagkaka-isa at pagka-kaibigan ng tao ay nakakasama sa kalikasan. Gayun din naman na ang pagsira sa kalikasan ay nakaka-apekto sa relasyon ng lipunan. Ang 'di paglinang sa mga lupa at kawalan ng pangangalaga ng mga agrikultural na lugar ay resulta ng kahirapan at kakulangan ng kaunlaran ng mga nakitira roon. Kapag nabigyan ng tulong pang-ekonomiya at kultural na pag-unlad ang mga tao, napapangalagaan nila ang kalikasan. Ang isa pang halimbawa na ang kabutihan ng tao ay kaugnay ng kabutihan ng kalikasan, ang mga natural na yaman ay nasisira ng mga digmaan. Ang kapayapaan sa loob at labas ng pamayanan ay nagbibigay ng proteksyon sa kalikasan. Ang mapayapang kasunduan sa paggamit ng kalikasan ay nagbibigay proteksyon dito at sa kabutihan ng pamayanan. Ang katungkulan natin sa kalikasan ay kaugnay ng katungkulan natin sa tao.

http://recordings.talkshoe.com/TC-10458/TS-417672.mp3

Konklusyon

 • Kung wala ang Diyos, hindi malalaman ng tao kung saan siya pupunta at hindi niya malalaman kung sino talaga siya.

 • Marami tayong mga hamon at kahirapan ngayon ngunit patuloy tayong nakakakuha ng lakas sa ating pananampalataya at sa sinabi ng Panginoong Hesu-Cristo na nagturo na:: “Wala kayong magagawa nang hiwalay sa akin” (Jn 15:5) ”Ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa wakas ng panahon” (Mt 28:20).

 • Hindi natin makakamit ang tunay na makataong paglago kung nakasalalay lang tayo sa ating mga sarili. Tanging sa pag-alam natin sa ating mga bokasyon, bilang mga indibidwal at bilang komunidad, upang maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos natin makikita ang tamang direksyon at lakas para sa kabutihan ng tao.

 • Ang pagiging bukas sa Diyos ay nagbubukas sa atin sa ating mga kapatid . Sa pagbubukas na ito, nakikita natin ang ating buhay bilang masayang tungkulin na gagawin sa pamamagitan ng espiritu ng pagkakaisa.

 • Kung tatanggihan o kakalimutan natin ang Diyos, ihinihinto natin ang ating pagsulong at lumilikha tayo ng ma sistema na nakakasama sa tao. Nagbibigay sa atin ng pag-asa ang makita ang pagmamahal ng Diyos. Ito rin ay nagbibigay lakas sa atin upang magsikap para sa katarungan at sa kaunlaran ng mga tao. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas upang lumaban at magdusa nang dahil sa pag-ibig sa kabutihan ng lahat dahil ang Diyos ang ating Lahat, ang ating Pag-asa

 • Kailangan ng pag-unlad ang mga Kristiano na may relasyon ng pag-ibig sa Diyos. Kasama ang esperitwal na buhay sa pag-unlad

Talasalitaan

Social Doctrine – Doktrinang Panglipunan

Common Good – Kabutihan ng Lahat


Sa paggawa ng kalooban ng Diyos natin natatagpuan ang katotohanan.


Ang sinulat na Encyclical na 'Caritas in Veritate' ni Papa Benito XVI, ay tumatalakay sa mga mahahalagang bagay para sa kaunlaran ng bawat tao at ng kaunlaran ng lipunan. Sinasagot nito ang mga tanong na: Ano ang Pag-ibig, ano ang Katotohanan, ano ang Doktrinang Panlipunan o “Social Doctrine” ng Iglesiya , ano ang kaugnayan ng mga turo na ito sa ating panahon ngayon: kakulangan sa trabaho, pandaigdigang kagutuman, paghihirap at kurapsyon sa pamahalaan


Tinukoy ng Santo Papa ang mga katungkulan at limitasyon ng mga pamahalaan. Nagbigay din siya ng hamon sa iba't-ibang mga idelohiya o paraan ng pag-iisip na mayroon tayo ngayon upang makapag-bigay ng oportunidad para sa pagbabago.

Ang Pagmamahal Kaisa ng Katotohanan o “Caritas in Veritate” na pinatotohanan ni Hesu-Cristo nang Siya ay namuhay sa mundo ay ang pinaka-ugat ng lahat ng uri ng totoong pag-unlad ng bawat tao at sangkatauhan. Ito ay ipinakita ni Hesus lalo na sa Kanyang pagkamatay at muling-pagkabuhay. Nahahanap ng bawat tao ang makakabuti sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod niya sa plano ng Diyos. Sa planong ito, makikita ng tao ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili at makakamit niya ang kalayaan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa plano ng Diyos(cf. Jn 8:22).


Ang lahat ng tao ay nakakaramdam ng pagnanais na magmahal nang tunay. Ang Pagmamahal at Katotohanan ay ang mga bokasyon na itinanim sa atin ng Diyos sa ating mga puso at isip. Kay Kristo, ang pagmamahal na kaisa ng katotohanan ay ang naging mukha ng Kanyang Persona, isang bokayson upang mahalin natin ang ating mga kapatid sa katotohanan ng Kanyang plano.


Ang Pagmamahal ay ang pinaka-puso ng Doktrinang Panlipunan ng Iglesiya. Ang lahat ay mula sa Pagmamahal ng Diyos, ang lahat ay nagkakahugis dahil sa Pagmamahal, ang lahat ay patungo Pagmamahal.


Ang Katotohanan naman ay kailangang hanapin at matagpuan sa "oikonomia" o plano ng Pagmamahal, ngunit ang Pagmamahal ay kailangang maunawaan, mapagtibay at maisabuhay sa ilaw ng katotohanan.


Sa malapit na kaugnayan na ito ng Katotohanan sa Pagmamahal, ang Pagmamahal ay makikilala bilang tunay na pagpapahayag ng pagkatao at pangunahing elemento sa ating pakikipag-kapwa-tao. Ang Katotohanan ay ang ilaw na nagbibigay kahulugan at kahalagahan sa Pagmamahal. Ang Katotohanan ang ilaw ng dahilan at ng pananampalataya na nagbibigay kakayahan sa ating kaisipan upang makamit ang natural at sobrenatural na katotohan ng pagmamahal. Kung wala ang Katotohanan, ang pagmamahal ay bumababa lamang sa mga tanging nararamdaman. Sa ganito, ang pagmamahal ay nagiging sisidlan lamang ng kung anuman ang naisin natin.Ang Katotohanan ay nagpapalaya sa pagmamahal mula sa mga limitasyon ng mga purong nararamdaman, sa mga bagay na nag-aalis ng mga relasyon, sa mga elementong pang-sosyal at pananampalataya na tumatanggal ng maka-taong aspeto. Dahil sa ang Pagmamahal ay puno ng Katotohanan, ang Pagmamahal ay nauunawaan sa pamamagitan ng kahalagahan nito, kahalagahang atinh naipapamahagi at naipapahayag. Ang Katotohanan, sa pagtulong nito sa tao upang iwan ang kanilang mga personal na opinyon at kaisipan, ay nagbibigay kakayahan upang ang tao ay gumalaw nang higit pa sa limitasyo ng kultura o limitasyon ng kasaysayan. Ito ay humahantong sa pagpapahalaga sa totoong saysay at substansya ng mga bagay. Ang Katotohanan ay nagbubukas at nagbubuklod ng ating mga isip sa lógos ng pagmamahal: ito ang ipinapahayag ng Kristianismo at ang pagpapatotoo ng pagmamahal.Ang Kristianismo na walang katotohanan ay maaring maging katumbas lamang ng grupo ng magandang damdamin, na maaaring makatulong sa pagkaka-isa ng lipunan, ngunit nakakapag-bigay lamang napakahinang relasyon sa loob nito. Ang Pagmamahal ay naibunyag na at nagkaroon ng presensiya sa pamamagitan ni Kristo(cf. Jn 13:1) at "ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamgitan ng Espiritu Santo” (Rom 5:5). Bilang mga minamahal ng Diyos, ang babae at lalaki ay napapa-ilalim sa pagmamahal na ito, sila ay tinawag upang maging instrumento ng grasya, upang ibuhos ang pag-ibig ng Diyos at upang humabi ng lipunan ng pagmamahal.Ang kinakailangan lalo nila ay ang mahalin at ipakita ang katotohanan. Kung wala ang katotohanan, kung wala ang pagtitiwala at pagmamahal sa kung ano ang katotohanan, wala din ang konsiyensya at pagiging responsable ng lipunan. Kung ganito, ang paggalaw ng lipunan ay para lamang sa personal na interes at mentalidad na nakabase sa kapangyarihang nagbubunga pagkakawatak-watak lalo na sa lipunan ng mundo sa oras ng kahirapan. Ang Pagmamahal ay higit pa sa hustisiya dahil ang magmahal ay ang mag-bigay, ang mag-alok ang kung ano ang "akin"; ngunit 'di ito nagkukulang sa katarungan na nagsasabi sa atin na ibigay ang nararapat sa iba. Ang Katarungan ay ang pangunahing paraan ng pagmamahal o, sa pananalita ni Pablo VI, “ang pinaka-kaunting hustong sukatan" nito[2], ang kinakailangan bahagi ng pagmamahal” (1 Jn 3:18), ang siyang pinapaki-usap ni San Juan. Sa kabilang banda, ang pagmamahal ay lumalagpas sa Katarungan at kumokompleto nito sa pamamgitan ng pagbibigay at pagpapatawad.

Ang magmahal sa isang tao ay ang magnais ng kanyang ikabubuti at ang kumilos upang makamit ito. Ang maghangad ng ikabubuti para sa lahat at ang magpursigi para dito ay pangunahing elemento ng katarungan at ng pagmamahal.

Populorum Progressio


Mayroon tayong facebook, twitter email, mga 'smart devices'. Nalalaman natin ang mga nangyayari sa kabilang dako ng ating mundo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa komunikasyon. Mayroong mas matinding pagsasalamuha ng kultura at ideya ng mga bansa ngunit ang bilis ng pagbuo ng koneksyon ay 'di napapantayan ng etikal na pagha-halubilo ng konsiyensya at ng isipan. Ang ugnayan na nabubuo ay nagkukulang ng perspektibo na mahalaga para sa buong kaunlaran ng bawat tao: katawan at espiritu. Tinalakay ni Benito XVI ang mga Katuruang Panlipunan o 'Social Doctrine' na nakapaloob sa Encyclical na isinulat ni Papa Pablo VI noong 1967. Ang Encylical na ito ay ang “Populorum Progressio” na nagbibigay liwanag sa sitwasyon ng lipunan natin ngayon at sa kaunlaran ng mga tao. Itinuro niya na ang pangunahing paraan sa pag-unlad ng mga tao ay ang pamumuhay sa loob ni Kristo at dapat nating linangin ang ating sarili sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga puso at ng ating kaalaman. Ang mga ito ay siyang pag-galaw sa loob ng Pagmamahal at ng Katotohanan o sa "Caritas in Veritate" . Ano ang misyon ng Simbahan sa ating lipunan? Walang teknikal na solusyon ang Iglesiya sa ating mga kasalukuyang suliranin. Hindi humahadlang ang Iglesiya sa politika ng Estado ngunit ang Iglesiya ay may misyon upang ipangalat ang katotohanan upang masigurado na ang lipunan ay nakasentro sa tao: sa dignidad ng tao at sa bokasyon.

Ano ang kahulugan ng "Caritas in Veritate" o Pag-ibig sa loob ng Katotohanan?


Ngayong alam na natin kung saan mahahanap ang katotohanan ng tungkol sa tao, sa pamamagitan ng katotohanang ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na tunay na mahalin ang kapwa upang makatulong sa kanilang paglago at upang makamtan natin ang hustisya at ang kapayapaan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay lumalagpas pa kahit sa mga pagkukulang sa kultura o nakaraan ng tao. Halimbawa, alam ng kahit anong bansa na ang pumatay, ang magnakaw at mangalunya ay mali kahit anupaman ang kultura at relihiyon ng mga tao. Kung mahal natin ang tao ng tunay, kailangan natin silang mahalin sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi ito madali kung minsan at kung minsan ito pa nga ay sanhi ng pagtatakwil at pag-iwan sa tao lalo na kung sinasabihan natin ang iba na mali ang kanilang ginagawa. Ang pinaka ehemplo ng prinsipyo ng Caritas in Veritate ay si Hesu-Cristo na siyang nagpakita ng ganitong paraan sa Kaniyang buhay sa lupa at, higit sa lahat, sa Kaniyang pagkamatay ay muling-pagkabuhay.Kahit ang Diyos na nagkatawang-tao ay nakaranas na maitakwil at maiwanan. Kay Kristo, nakikita natin ang mukha ng Pagmamahal sa loob ng Katotohanan, na siya ding pagtawag sa atin na mahalin ang ating mga kapatid sa katotohanan ng Kaniyang plano. Si Hesus mismo ang Katotohanan. Minsan, nagmamahal tayo batay sa ating mga maling akala at batay sa ating mga nararamdaman na 'di katiyakan ng tunay na pag-ibig. Ang pagkakamali na ito ay minsang nagdadala sa atin na gawin ang laban sa pag-ibig. Saan natin makikita ang katotohanan? Nahahanap natin ang katotohanan sa batas ng kalikasan o "Natural Law" na siyang likas na sistema ng mga bagay. Unti-unti nating nakikita ang plano ng Diyos para sa sangnilikha at para sa mga tao. Higit sa lahat, nakikita natin ang katotohanan sa pagtingin natin kay Kristo kung saan ang paghahanap natin sa pag-ibig at katotohanan ay pinadadalisay at pinapalaya niya sa kabila ng ating mga kahinaan tulad ng paghina ng ating mga isip at mahinang kalooban na mga bunga ng Orihinal na Kasalanan. Ibinunyag ni Hesus ng buo kung ano ang pag-ibig at ang tunay na plano na inihanda ng Diyos para sa atin. Paano natin nalalaman ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili? Maari ba nating makilala ang katotohanan? Ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan. Sa kabutihan niyang ito, binigyan Niya tayo ng kakayahan upang mahanap at malaman ang katotohanan. Nangangahulugan na ang ating pagnanasa upang hanapin ang katotohanan ay bokasyon ng bawat tao na itinanim ng Diyos sa loob ng ating mga sarili. May tinatawag tayo sa nangyayari ngayon na "relativization of truth" na isang maling paniniwala na ang 'katotohanan' para sa isang tao ay maaring hindi katotohanan para sa ibang tao. Ang maling paniniwala na ito ay nagsasabi na ang 'katotohanan' ay nababatay lamang sa kung ano ang sa personal nating pananaw na totoo. Mayroon tayong madalas na sinasabi na "Kanya Kanyang paniniwala lang yan'" Alam natin na ito ay mali dahil mayroon talagang katotohanan. Ang Katotohanan mismo ay nagkatawang-tao at si Hesu-Cristo, ang Diyos na naging tao ang Katotohanan. Alam din natin na ang Katotohanan ay 'di nagbabago. Ito ay ang Katotohanan. Ang Katotohanan ay 'di gawa-gawa lamang. Ito ay natatagpuan at natatanggap. Halimbawa, alam natin na ang isang lapis ay hindi isang prutas. Maaring pilitin natin ang sarili natin at sabihin na ang lapis ay isang prutas ngunit 'di nagbabago ang katotohanan na ang lapis ay 'di isang prutas. Ano ang kahulugan ng salitang "Veritate"? Ang Pag-ibig ay 'di lang pakiramdam. Ito ay grasya, ito ay bigay ng Diyos mula sa kanyang kabutihan. Tinatawag Niya tayo upang ibigay ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig na ito ay nabunyag at kapiling natin kay Hesus at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo din ay tinatawag upang bumuo ng ugnayan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay nagbibigay ng laman sa ating personal na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ito ang pinaka-puso ng Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya. Ang bawat katungkulan na pinapa-alala ng Iglesiya ay umaagos mula sa pag-ibig na pinaka-buod ng Kautusan ng Diyos (cf. Mt 22:36- 40) Tignan natin ang salitang 'Pag-ibig'.


Ang Caritas in Veritate ay ang prinsipyo kung saan umiinog ang Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya. Kung wala ang pagtitiwala at pag-ibig sa kung ano ang katotohanan, walang konsiyensya ang lipunan at walang pag-ako responsibilidad na siyang nagdadala ng peligro. Ang bunga nito ay ang mga pagkilos sa lipunan ay para lamang sa mga pansariling interes.


Hustisya at Kabutihan ng Lahat


Bumanggit si Papa Benito ng dalawang batayan para sa moral ng pagkilos upang malaman natin kung ito ay naayon sa prinsipyo ng Caritas in Veritate. Ang mga batayan na ito ang ang Hustisya at ang Kabutihan ng Lahat


Ano ang Hustisya? Ang Hustisya ay nagpapagalaw sa atin upang ibigay sa ibang tao ang kung ano ang para sa kanila, ang dapat sa kanila dahil sa kung sino sila at dahil sa mga nagawa nila. Ang Pag-ibig ay may Hustisya. Sa katunayan, masasabi natin na ang pinakamaliit na sukat ng Pag-ibig ay ang Hustiya.


Ang Pag-ibig ay lumalagpas pa nga sa hinihingi ng Hustisya. Halimbawa, sa pamamagitan ng Hustisya, ang ating mundo ay nagsusulong ng relasyong may karapatan at mga katungkulan. Tinitiyak nito na ang lahat ay tumutupad sa kanilang mga obligasyon. Sa Pag-ibig naman, dahil nakapaloob dito ang Hustisya, hinihingi nitong gawin ang mga kaparehong bagay ng may hustisya, ngunit dahil lumalagpas pa ang Pag-ibig sa Hustiya, isinusulong din nito ang relasyon ng pagbibigayan, awa at pagkaka-isa


Ang ika-2 batayan ay ang Kabutihan ng Lahat o “common good”. Ano ang Kabutihan ng Lahat? Ang magmahal ay ang paglalayon at pagkilos para maibigay ang mabuti para sa iba. Ang Kabutihan ng Lahat ay ang ikabubuti nating lahat, ang mabuti para sa lipunan.


Ang dalawang batayan na ito, Hustisya at Kabutihan ng Lahat ang gagabay sa atin upang masiguro ang paggalaw nang may Caritas in Veritate.Populorum Progressio


Pinapaalala sa atin ni Papa Paulo VI ang dalawang mahalagang katotohanan.

1) Isinusulong ng Iglesiya ang kaularan ng buong pagkatao o “Integral Human development”

2) Ang “Integral Human development” ay ang kaunlaran ng buong tao kasama ng personal, sosyal, politikal, ekonomiko, and espiritwal.


Sa 2 batayan na ito, titignan natin ang mga puntos sa Populorom Progressio na tinalakay ni Papa Benito XVI. Hahatiin natin ang mga punto sa apat.


1) Tulad na ang paghanap ng tao sa katotohanan ay isang bokasyon, ang kaunlaran ng tao ay isa ring bokasyon. Ang bokasyon na ito ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos at nagiging ganap din sa relasyong iyon. Tayo ay tinatawag sa sariling kaunlaran gamit ng ating kalayaan. Hindi sapat ang buong pagsalalay natin sa mga sistema o institusyon na gawa ng tao. Halimbawa, hindi nagbibigay katiyakan ang pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan upang ang bawat mamamayan ay makibahagi pagpapaunlad ng bayan. Tulad na lang sa ating bansang Pilipinas kung saan ay naibalik natin ang demokratikong pamahalaan. Nagdiwang ang mga mamayang Pilipino dahil nabawi natin ang ating kalayaan. Ngunit kung titignan natin ang kasalukuyang sitwasyon nitong mga nagdaang taon, tinatapakan pa din ng mga namumuno ang kalayaan ng mga mamamayan. Nagkukulang ang mga mamayan ng pagkukusang-loob upang makibahagi sa pambansang kaunlaran. Kinakailangan nating ipaalala sa ating mga sarili na dapat tayong makibahagi sa kaunlaran na ito. Kailangan ang aktibo at kusang pagkilos upang tumugon sa tawag ng Diyos para sa ating pagsulongKailangan natin ang Ebanghelyo upang bumuo ng lipunan na malaya at may hustisya. Isang lipunan na gumagalaw ng dahil sa pag-ibig. Pinakita sa atin ni Hesus kung sino tayo bilang mga tao at pinapa-alala sa atin kung sino tayo bago nahulog ang ating mga magulang sa orihinal na kasalanan. Ito ating bokasyon: ang maging katulad ni Kristo, ang buuin si Kristo sa ating mga sarili. Mayroon tayong natural na pagka-uhaw na tanging sobrenatural lamang ang makakapawi. Ang sobrenatural na ito ay ang Diyos. Alam natin ang kilalang kasabihan ni San Agustin na "ang aking espiritu ay hindi matatahimik hanggang makapanahan ito sa Diyos ".
Ang kawalan ng Diyos sa ating buhay ay nagiging sanhi ng kakulangan sa kaunlaran. Ito ay dahil sa: 1) kakulangan ng kusang-loob para sa pag-unlad dahil sa kakulangan ng pagkaka-isa na atin lamang nakakamit kung nakikita natin ang Diyos bilang Ama nating lahat. 2) kakulangan ng motibasyon para sa pag-iisip. Dahil ito sa kawalan ng direksyon ng kalooban. Sa puntong ganito, ang rason ng tao ay nagsasara para lang sa kanyang sarili sa halip ng pagiging bukas sa Diyos.

2) Sa pamamagitan ng Rason o Reason, nakikita natin na ang lahat ng tao ay magkakapantay ngunit hindi sapat ang rason upang makita na magkakapatid ang lahat ng tao. Hindi ito makapagbibigay ng relasyon bilang pamilya. Nagkakaroon lamang ng ganitong relasyon kung nakikita natin ang katotohanan na Ama natin ang Diyos.Ang sistema ng Globalisasyon ay hindi mismong masama o mabuti. Ito ay nakasalalay sa kung papaano ito gagamitin ng mga tao. Sa globalisasyon, nakikita natin ang ating mga kapwa ngunit hindi nito itinataguyod ang pagiging magkakapatid ng lahat ng mga tao. Kailangan natin ang kapangyarihan at pagsasabuhay ng Ebanghelyo upang magkaroon ng pagka-kapatiran. Kung nakikita natin na ang lahat ng tao ay magkakapatid, ang lahat ay nararapat na magkaroon ng pantay na pakikibahagi sa kalakalan. Nagbigay ng halimbawa si Papa Benito XVI ng patotoo na nahihirapan ang mga tao na makita ang kapatiran ng lahat ng tao: ang mataas na taripa na ipinapataw ng mga mauunlad ng mga bansa ay nakakapag-pabigat sa mga mahihirap na mga bansa upang makapasok sa merkado ng mga mauunlad na bansa.Kung gagabayab natin ang sistema ng globalisasyon, magbibigay ito ng pagkakataon sa malawakang pagbabahagi ng mga yaman sa buong mundo. Kung hindi naman ito gagabayan, ito ay magdudulot ng paglala ng kahirapan, 'di pagkakapantay-pantay at maaring maging mitsa ng krisis sa buong mundo. Nakikita natin na ang globalisasyon ay maaring makapag-bigay ng makataong layunin para sa pagkaka-isa.Hindi laban ang Pag-ibig sa Kaalaman o Rason, bagkus, ang Pag-ibig pa nga ay nanghihingi , naghihikayat at nagbibigay buhay sa Kaalaman. Ang Kaalaman ay hindi lamang pagkilos ng isip. Ang Kaalaman ay nagiging Karunungan o “Wisdom” kung ito ay ginagamit nang naayon sa kalooban ng Diyos. Ang Pag-ibig ang nagbibigkis sa lahat ng Kaalaman.


Regalo ng Diyos para sa ating ang “Caritas in Veritate” o “Pag-ibig sa loob ng Katotohanan”. Ang lahat ng buhay ay regalo sa atin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tumugon sa Kanya. Tayo ay nilikha upang maging regalo o handog, kaya ang kaunlarang pang-ekonomiya, panglipunan, pampulitika ay marapat na nagtataglay ng prinsipyo ng pagiging handog o “principle of gratuitousness”. “Ang prinsipyo na ito ay ang natural at mapag-bigay tugon ng tao nang dahil sa pagtanggap niya ng mga handog.


Ang pinakamalalang uri ng kahirapan na nararanasan ng tao ay ang pag-iisa. Sinabi ni Fr. Stuart ng EWTN na matatagpuan natin ang pinakamhirap sa mga mahihirap sa mga Care Homes, ang mga lolo at lola na hindi nabibisita ng kanilang mga kamag-anak o pamilya. Kung titignan natin ang iba pang uri ng kahirapan kabilang na ang materyal na kahirapan, makikita natin na ito ay bunga ng pag-iisa o pag-iwan, mga bunga ng 'di pagtanggap ng pagmamahal o kahirapan na magmahal. Ang kahirapan din ay bunga ng pagtanggi sa pagmamahal ng Diyos, ang pagsasara ng sarili, at pagtingin sa ating mga sarili na hindi nangangailangan ng ibang tao o sa pamamagitan ng pagmamaliit sa sarili. Ang pagsulong ng sangkatauhan ay nakasalalay, higit sa lahat, sa pagkilala na ang lahat ng tao miyembro ng iisang pamilya.


Bilang mga espiritwal na nilalang din, ang tao ay ginawa para sa relasyon sa kapwa-tao at sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makakapamuhay mag-isa. Sa pang-unawa sa planong ito ng Diyos para sa tao, nakikita natin na ang mga pamayanan ay hindi lumulunod sa tao upang maglaho ang kung sino sila bilang indibidwal. Ang pamayanan ay dapat maging tulad ng pamilya na nagpapahalaga sa kung sino ang bawat tao.

3) Kung wala ang perspektibo ng 'walang hanggang buhay', nakikita lamang natin ang kaunlaran bilang isang pag-iipon ng kayamanan. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at motibasyon para sa mas mahahalagang layunin. Ito rin ang dahilan ng mga di-makatarungang gawain at pagkilos lamang para sa kanilang sariling ikabubuti. Hindi rin naniniwala ang ibang mga tao sa Impyerno, na may kabilang buhay pagkatapos ng buhay sa mundo. Dapat ipaalala sa mga tao ang katotohanan na tatanggapin natin ang gantimpala at mga parusa nang naayon sa mga nagawa natin at mga hindi nagawa sa mundong ito.

4) Ang tao ang dapat na maging sentro ng lahat ng aktibidad ng ekonomiya. Ang lahat ng desisyong pang-ekonomiya ay nakaka-apekto sa tao. Kung minsan, ang mga mahihirap ay nakikita lamang bilang isang problemang kailangang lutasin at nakakalimutan natin na sila ay mga tao na dapat mahalin. Ang tao ang pangunahing kapital na dapat protektahan at pangalagaan. Ang tao ay ang pinagmumulan, ang pinakasentro at pakay ng lahat ng buhay pang-ekonomiya at panlipunan. Sa oras na ang materyal na tubo ang nagiging pinaka-layunin, ito ay hahantong sa pagkasira ng yaman at ng kahirapan.


Mariing pinagtitibay ng Iglesiya ang kaugnayan ng “life ethics” at ng “social ethics” nang may paninidigan na ang lipunan ay may mahinang pundasyon kung ito, sa isang banda, ay nagsusulong ng dignidad ng tao, hustisya at kapayapaan, at sa isang banda naman ay humahaya at nagwawalang bahala sa maraming kaparaanan kung saan binabali-wala at pinapababa ang halaga ng buhay ng tao.


Kailangan ng kaunlaran ang respeto sa buhay. Ang pagpapalaganap ng “demographic control”, “abortion”, “sterilization” at “euthanasia” ay hindi nagsusulong ng pag-unlad ng tao. Pinapakalat nito ang “anti-birth mentality” at pinapalabas ang mga ito na tila 'progreso ng kultura'. Ang mga mayayamang bansa ay dapat na maging bukas sa buhay na tanging makakapagbukas sa kanila sa mga mahihirap at makakatulong sa paglaban sa mga makarasariling kagustuhan.


Ano ba ang Technocratic Technology? Ang Teknolohiya ay nagbibigay kakayahan sa atin upang mapangasiwaan ang mga bagay. Ito ay ang ating pagsagot sa utos ng Diyos na linangin at pangalagaan ang lupa (Gen 2:15) na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Dapat makita ang mapanlikhang pagmamahal ng Diyos sa Teknolohiya. Ito ay dapat na mapangalagaan ng mga matutuwid na tao na nagmamalasakit para sa kabutihan ng lahat.


May malaking peligro kung ilalagay natin ang buong pagtitiwala sa Teknolohiya lamang para sa pagpapaunlad ng tao. Ito ay mapeligro dahil mawawalan amg Teknolohiya ng direksyon. Mali din na ituring ang Teknolohiya bilang kalaban ng tao dahil ito ay nagpapakita ng kawalang-tiwala ng tao sa Diyos at sa kakayahan ng tao na makontrol ang kaunlaran.


Ang ilan sa mga halimbawa ng Teknolohiya na walang gabay ng tamang rason ay ang “invitro fertization”, “embryo stem cell research”, ang paggawa ng mga “clones”, “eugenic programming of births”. Ang isa pang halimbawa, kung minsan ay nakikita lang natin ang mga problema at emosyon ng buhay sa purong psychological na aspeto at nagtutuon lamang ng pansin sa mga kemikal reaksyon ng ating utak. Ang mga ito ay may mga siyentipikong basehan ngunit hindi dapat limitahan ang solusyon sa ganitong aspeto ng tao.


Ang paglaki ng populasyon ng tao ay hindi ang pangunahing problema ng kaunlaran ngunit dapat din nating tandaan ang responsableng pag-aanak. Nasu-solusyonan ng mga mahihirap na bansa ang kahirapan hindi dahil sa pagbabawas ng populasyon kung hindi sa paggamit sa enerhiya at ng pagkamalikhain ng kanilang mga mamamayan. Samantala, ang ilan sa mga mga mayayaman sosyodad ay humaharap sa hamon ng pagbaba ng bilang ng mga tao at pagtanda ng populasyon na nakakaapekto sa kanilang ekonomiya.


Kailangan ng ekonomiya ang “ethics” o mga prinsipyo upang malaman ang tama at mali, “ethics” na naka-sentro sa tao. Makakatulong ang Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya dito dahil ito ay nakabase sa pagkakalikha ng tao sa imahen ng Diyos (Gen 1:27) at sa kahalagahan ng “Natural moral norms”.


Ang kalikasan ay handog ng Diyos para sa mga tao. May responsibilidad ang tao sa paggamit nito para sa mga mahihirap, para sa mga susunod na saling-lahi at sa buong sangkatauhan. Ang bawat pagsira sa pagkaka-isa at pagka-kaibigan ng tao ay nakakasama sa kalikasan. Gayun din naman na ang pagsira sa kalikasan ay nakaka-apekto sa relasyon ng lipunan. Ang 'di paglinang sa mga lupa at kawalan ng pangangalaga ng mga agrikultural na lugar ay resulta ng kahirapan at kakulangan ng kaunlaran ng mga nakitira roon. Kapag nabigyan ng tulong pang-ekonomiya at kultural na pag-unlad ang mga tao, napapangalagaan nila ang kalikasan. Ang isa pang halimbawa na ang kabutihan ng tao ay kaugnay ng kabutihan ng kalikasan, ang mga natural na yaman ay nasisira ng mga digmaan. Ang kapayapaan sa loob at labas ng pamayanan ay nagbibigay ng proteksyon sa kalikasan. Ang mapayapang kasunduan sa paggamit ng kalikasan ay nagbibigay proteksyon dito at sa kabutihan ng pamayanan. Ang katungkulan natin sa kalikasan ay kaugnay ng katungkulan natin sa tao.


http://recordings.talkshoe.com/TC-10458/TS-417672.mp3Konklusyon


 • Kung wala ang Diyos, hindi malalaman ng tao kung saan siya pupunta at hindi niya malalaman kung sino talaga siya.

 • Marami tayong mga hamon at kahirapan ngayon ngunit patuloy tayong nakakakuha ng lakas sa ating pananampalataya at sa sinabi ng Panginoong Hesu-Cristo na nagturo na:: “Wala kayong magagawa nang hiwalay sa akin” (Jn 15:5) ”Ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa wakas ng panahon” (Mt 28:20).

 • Hindi natin makakamit ang tunay na makataong paglago kung nakasalalay lang tayo sa ating mga sarili. Tanging sa pag-alam natin sa ating mga bokasyon, bilang mga indibidwal at bilang komunidad, upang maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos natin makikita ang tamang direksyon at lakas para sa kabutihan ng tao.

 • Ang pagiging bukas sa Diyos ay nagbubukas sa atin sa ating mga kapatid . Sa pagbubukas na ito, nakikita natin ang ating buhay bilang masayang tungkulin na gagawin sa pamamagitan ng espiritu ng pagkakaisa.

 • Kung tatanggihan o kakalimutan natin ang Diyos, ihinihinto natin ang ating pagsulong at lumilikha tayo ng ma sistema na nakakasama sa tao. Nagbibigay sa atin ng pag-asa ang makita ang pagmamahal ng Diyos. Ito rin ay nagbibigay lakas sa atin upang magsikap para sa katarungan at sa kaunlaran ng mga tao. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas upang lumaban at magdusa nang dahil sa pag-ibig sa kabutihan ng lahat dahil ang Diyos ang ating Lahat, ang ating Pag-asa

 • Kailangan ng pag-unlad ang mga Kristiano na may relasyon ng pag-ibig sa Diyos. Kasama ang esperitwal na buhay sa pag-unlad


Sa paggawa ng kalooban ng Diyos natin natatagpuan ang katotohanan.


Ang sinulat na Encyclical na 'Caritas in Veritate' ni Papa Benito XVI, ay tumatalakay sa mga mahahalagang bagay para sa kaunlaran ng bawat tao at ng kaunlaran ng lipunan. Sinasagot nito ang mga tanong na: Ano ang Pag-ibig, ano ang Katotohanan, ano ang Doktrinang Panlipunan o “Social Doctrine” ng Iglesiya , ano ang kaugnayan ng mga turo na ito sa ating panahon ngayon: kakulangan sa trabaho, pandaigdigang kagutuman, paghihirap at kurapsyon sa pamahalaan


Tinukoy ng Santo Papa ang mga katungkulan at limitasyon ng mga pamahalaan. Nagbigay din siya ng hamon sa iba't-ibang mga idelohiya o paraan ng pag-iisip na mayroon tayo ngayon upang makapag-bigay ng oportunidad para sa pagbabago.


Ang Pagmamahal Kaisa ng Katotohanan o “Caritas in Veritate” na pinatotohanan ni Hesu-Cristo nang Siya ay namuhay sa mundo ay ang pinaka-ugat ng lahat ng uri ng totoong pag-unlad ng bawat tao at sangkatauhan. Ito ay ipinakita ni Hesus lalo na sa Kanyang pagkamatay at muling-pagkabuhay. Nahahanap ng bawat tao ang makakabuti sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod niya sa plano ng Diyos. Sa planong ito, makikita ng tao ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili at makakamit niya ang kalayaan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa plano ng Diyos(cf. Jn 8:22).


Ang lahat ng tao ay nakakaramdam ng pagnanais na magmahal nang tunay. Ang Pagmamahal at Katotohanan ay ang mga bokasyon na itinanim sa atin ng Diyos sa ating mga puso at isip. Kay Kristo, ang pagmamahal na kaisa ng katotohanan ay ang naging mukha ng Kanyang Persona, isang bokayson upang mahalin natin ang ating mga kapatid sa katotohanan ng Kanyang plano.


Populorum Progressio


Tinalakay ni Benito XVI ang mga Katuruang Panlipunan o 'Social Doctrine' na nakapaloob sa Encyclical na isinulat ni Papa Pablo VI noong 1967. Ang Encylical na ito ay ang “Populorum Progressio” na nagbibigay liwanag sa sitwasyon ng lipunan natin ngayon at sa kaunlaran ng mga tao. Itinuro niya na ang pangunahing paraan sa pag-unlad ng mga tao ay ang pamumuhay sa loob ni Kristo at dapat nating linangin ang ating sarili sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga puso at ng ating kaalaman. Ang mga ito ay siyang pag-galaw sa loob ng Pagmamahal at ng Katotohanan o sa "Caritas in Veritate" .


Mayroon tayong facebook, twitter email, mga 'smart devices'. Nalalaman natin ang mga nangyayari sa kabilang dako ng ating mundo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa komunikasyon. Mayroong mas matinding pagsasalamuha ng kultura at ideya ng mga bansa ngunit ang bilis ng pagbuo ng koneksyon ay 'di napapantayan ng etikal na pagha-halubilo ng konsiyensya at ng isipan. Ang ugnayan na nabubuo ay nagkukulang ng perspektibo na mahalaga para sa buong kaunlaran ng bawat tao: katawan at espiritu.


Ano ang misyon ng Simbahan sa ating lipunan? Walang teknikal na solusyon ang Iglesiya sa ating mga kasalukuyang suliranin. Hindi humahadlang ang Iglesiya sa politika ng Estado ngunit ang Iglesiya ay may misyon upang ipangalat ang katotohanan upang masigurado na ang lipunan ay nakasentro sa tao: sa dignidad ng tao at sa bokasyon.

Ano ang kahulugan ng "Caritas in Veritate" o Pag-ibig sa loob ng Katotohanan?


Tignan natin ang salitang 'Pag-ibig'.


Ang Pag-ibig ay 'di lang pakiramdam. Ito ay grasya, ito ay bigay ng Diyos mula sa kanyang kabutihan. Tinatawag Niya tayo upang ibigay ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig na ito ay nabunyag at kapiling natin kay Hesus at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo din ay tinatawag upang bumuo ng ugnayan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay nagbibigay ng laman sa ating personal na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ito ang pinaka-puso ng Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya. Ang bawat katungkulan na pinapa-alala ng Iglesiya ay umaagos mula sa pag-ibig na pinaka-buod ng Kautusan ng Diyos (cf. Mt 22:36- 40)


Ano ang kahulugan ng salitang "Veritate"?


Ito ay ang Katotohanan. Ang Katotohanan ay 'di gawa-gawa lamang. Ito ay natatagpuan at natatanggap. Halimbawa, alam natin na ang isang lapis ay hindi isang prutas. Maaring pilitin natin ang sarili natin at sabihin na ang lapis ay isang prutas ngunit 'di nagbabago ang katotohanan na ang lapis ay 'di isang prutas.


May tinatawag tayo sa nangyayari ngayon na "relativization of truth" na isang maling paniniwala na ang 'katotohanan' para sa isang tao ay maaring hindi katotohanan para sa ibang tao. Ang maling paniniwala na ito ay nagsasabi na ang 'katotohanan' ay nababatay lamang sa kung ano ang sa personal nating pananaw na totoo. Mayroon tayong madalas na sinasabi na "Kanya Kanyang paniniwala lang yan'" Alam natin na ito ay mali dahil mayroon talagang katotohanan. Ang Katotohanan mismo ay nagkatawang-tao at si Hesu-Cristo, ang Diyos na naging tao ang Katotohanan. Alam din natin na ang Katotohanan ay 'di nagbabago.


Paano natin nalalaman ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili? Maari ba nating makilala ang katotohanan? Ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan. Sa kabutihan niyang ito, binigyan Niya tayo ng kakayahan upang mahanap at malaman ang katotohanan. Nangangahulugan na ang ating pagnanasa upang hanapin ang katotohanan ay bokasyon ng bawat tao na itinanim ng Diyos sa loob ng ating mga sarili.


Saan natin makikita ang katotohanan? Nahahanap natin ang katotohanan sa batas ng kalikasan o "Natural Law" na siyang likas na sistema ng mga bagay. Unti-unti nating nakikita ang plano ng Diyos para sa sangnilikha at para sa mga tao. Higit sa lahat, nakikita natin ang katotohanan sa pagtingin natin kay Kristo kung saan ang paghahanap natin sa pag-ibig at katotohanan ay pinadadalisay at pinapalaya niya sa kabila ng ating mga kahinaan tulad ng paghina ng ating mga isip at mahinang kalooban na mga bunga ng Orihinal na Kasalanan. Ibinunyag ni Hesus ng buo kung ano ang pag-ibig at ang tunay na plano na inihanda ng Diyos para sa atin.


Ngayong alam na natin kung saan mahahanap ang katotohanan ng tungkol sa tao, sa pamamagitan ng katotohanang ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na tunay na mahalin ang kapwa upang makatulong sa kanilang paglago at upang makamtan natin ang hustisya at ang kapayapaan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay lumalagpas pa kahit sa mga pagkukulang sa kultura o nakaraan ng tao. Halimbawa, alam ng kahit anong bansa na ang pumatay, ang magnakaw at mangalunya ay mali kahit anupaman ang kultura at relihiyon ng mga tao. Kung mahal natin ang tao ng tunay, kailangan natin silang mahalin sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi ito madali kung minsan at kung minsan ito pa nga ay sanhi ng pagtatakwil at pag-iwan sa tao lalo na kung sinasabihan natin ang iba na mali ang kanilang ginagawa. Ang pinaka ehemplo ng prinsipyo ng Caritas in Veritate ay si Hesu-Cristo na siyang nagpakita ng ganitong paraan sa Kaniyang buhay sa lupa at, higit sa lahat, sa Kaniyang pagkamatay ay muling-pagkabuhay.Kahit ang Diyos na nagkatawang-tao ay nakaranas na maitakwil at maiwanan. Kay Kristo, nakikita natin ang mukha ng Pagmamahal sa loob ng Katotohanan, na siya ding pagtawag sa atin na mahalin ang ating mga kapatid sa katotohanan ng Kaniyang plano. Si Hesus mismo ang Katotohanan. Minsan, nagmamahal tayo batay sa ating mga maling akala at batay sa ating mga nararamdaman na 'di katiyakan ng tunay na pag-ibig. Ang pagkakamali na ito ay minsang nagdadala sa atin na gawin ang laban sa pag-ibig.


Ang Caritas in Veritate ay ang prinsipyo kung saan umiinog ang Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya. Kung wala ang pagtitiwala at pag-ibig sa kung ano ang katotohanan, walang konsiyensya ang lipunan at walang pag-ako responsibilidad na siyang nagdadala ng peligro. Ang bunga nito ay ang mga pagkilos sa lipunan ay para lamang sa mga pansariling interes.


Hustisya at Kabutihan ng Lahat


Bumanggit si Papa Benito ng dalawang batayan para sa moral ng pagkilos upang malaman natin kung ito ay naayon sa prinsipyo ng Caritas in Veritate. Ang mga batayan na ito ang ang Hustisya at ang Kabutihan ng Lahat


Ano ang Hustisya? Ang Hustisya ay nagpapagalaw sa atin upang ibigay sa ibang tao ang kung ano ang para sa kanila, ang dapat sa kanila dahil sa kung sino sila at dahil sa mga nagawa nila. Ang Pag-ibig ay may Hustisya. Sa katunayan, masasabi natin na ang pinakamaliit na sukat ng Pag-ibig ay ang Hustiya.


Ang Pag-ibig ay lumalagpas pa nga sa hinihingi ng Hustisya. Halimbawa, sa pamamagitan ng Hustisya, ang ating mundo ay nagsusulong ng relasyong may karapatan at mga katungkulan. Tinitiyak nito na ang lahat ay tumutupad sa kanilang mga obligasyon. Sa Pag-ibig naman, dahil nakapaloob dito ang Hustisya, hinihingi nitong gawin ang mga kaparehong bagay ng may hustisya, ngunit dahil lumalagpas pa ang Pag-ibig sa Hustiya, isinusulong din nito ang relasyon ng pagbibigayan, awa at pagkaka-isa


Ang ika-2 batayan ay ang Kabutihan ng Lahat o “common good”. Ano ang Kabutihan ng Lahat? Ang magmahal ay ang paglalayon at pagkilos para maibigay ang mabuti para sa iba. Ang Kabutihan ng Lahat ay ang ikabubuti nating lahat, ang mabuti para sa lipunan.


Ang dalawang batayan na ito, Hustisya at Kabutihan ng Lahat ang gagabay sa atin upang masiguro ang paggalaw nang may Caritas in Veritate.Populorum Progressio


Pinapaalala sa atin ni Papa Paulo VI ang dalawang mahalagang katotohanan.

1) Isinusulong ng Iglesiya ang kaularan ng buong pagkatao o “Integral Human development”

2) Ang “Integral Human development” ay ang kaunlaran ng buong tao kasama ng personal, sosyal, politikal, ekonomiko, and espiritwal.


Sa 2 batayan na ito, titignan natin ang mga puntos sa Populorom Progressio na tinalakay ni Papa Benito XVI. Hahatiin natin ang mga punto sa apat.


1) Tulad na ang paghanap ng tao sa katotohanan ay isang bokasyon, ang kaunlaran ng tao ay isa ring bokasyon. Ang bokasyon na ito ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos at nagiging ganap din sa relasyong iyon. Tayo ay tinatawag sa sariling kaunlaran gamit ng ating kalayaan. Hindi sapat ang buong pagsalalay natin sa mga sistema o institusyon na gawa ng tao. Halimbawa, hindi nagbibigay katiyakan ang pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan upang ang bawat mamamayan ay makibahagi pagpapaunlad ng bayan. Tulad na lang sa ating bansang Pilipinas kung saan ay naibalik natin ang demokratikong pamahalaan. Nagdiwang ang mga mamayang Pilipino dahil nabawi natin ang ating kalayaan. Ngunit kung titignan natin ang kasalukuyang sitwasyon nitong mga nagdaang taon, tinatapakan pa din ng mga namumuno ang kalayaan ng mga mamamayan. Nagkukulang ang mga mamayan ng pagkukusang-loob upang makibahagi sa pambansang kaunlaran. Kinakailangan nating ipaalala sa ating mga sarili na dapat tayong makibahagi sa kaunlaran na ito. Kailangan ang aktibo at kusang pagkilos upang tumugon sa tawag ng Diyos para sa ating pagsulongKailangan natin ang Ebanghelyo upang bumuo ng lipunan na malaya at may hustisya. Isang lipunan na gumagalaw ng dahil sa pag-ibig. Pinakita sa atin ni Hesus kung sino tayo bilang mga tao at pinapa-alala sa atin kung sino tayo bago nahulog ang ating mga magulang sa orihinal na kasalanan. Ito ating bokasyon: ang maging katulad ni Kristo, ang buuin si Kristo sa ating mga sarili. Mayroon tayong natural na pagka-uhaw na tanging sobrenatural lamang ang makakapawi. Ang sobrenatural na ito ay ang Diyos. Alam natin ang kilalang kasabihan ni San Agustin na "ang aking espiritu ay hindi matatahimik hanggang makapanahan ito sa Diyos ".
Ang kawalan ng Diyos sa ating buhay ay nagiging sanhi ng kakulangan sa kaunlaran. Ito ay dahil sa: 1) kakulangan ng kusang-loob para sa pag-unlad dahil sa kakulangan ng pagkaka-isa na atin lamang nakakamit kung nakikita natin ang Diyos bilang Ama nating lahat. 2) kakulangan ng motibasyon para sa pag-iisip. Dahil ito sa kawalan ng direksyon ng kalooban. Sa puntong ganito, ang rason ng tao ay nagsasara para lang sa kanyang sarili sa halip ng pagiging bukas sa Diyos.

2) Sa pamamagitan ng Rason o Reason, nakikita natin na ang lahat ng tao ay magkakapantay ngunit hindi sapat ang rason upang makita na magkakapatid ang lahat ng tao. Hindi ito makapagbibigay ng relasyon bilang pamilya. Nagkakaroon lamang ng ganitong relasyon kung nakikita natin ang katotohanan na Ama natin ang Diyos.Ang sistema ng Globalisasyon ay hindi mismong masama o mabuti. Ito ay nakasalalay sa kung papaano ito gagamitin ng mga tao. Sa globalisasyon, nakikita natin ang ating mga kapwa ngunit hindi nito itinataguyod ang pagiging magkakapatid ng lahat ng mga tao. Kailangan natin ang kapangyarihan at pagsasabuhay ng Ebanghelyo upang magkaroon ng pagka-kapatiran. Kung nakikita natin na ang lahat ng tao ay magkakapatid, ang lahat ay nararapat na magkaroon ng pantay na pakikibahagi sa kalakalan. Nagbigay ng halimbawa si Papa Benito XVI ng patotoo na nahihirapan ang mga tao na makita ang kapatiran ng lahat ng tao: ang mataas na taripa na ipinapataw ng mga mauunlad ng mga bansa ay nakakapag-pabigat sa mga mahihirap na mga bansa upang makapasok sa merkado ng mga mauunlad na bansa.Kung gagabayab natin ang sistema ng globalisasyon, magbibigay ito ng pagkakataon sa malawakang pagbabahagi ng mga yaman sa buong mundo. Kung hindi naman ito gagabayan, ito ay magdudulot ng paglala ng kahirapan, 'di pagkakapantay-pantay at maaring maging mitsa ng krisis sa buong mundo. Nakikita natin na ang globalisasyon ay maaring makapag-bigay ng makataong layunin para sa pagkaka-isa.Hindi laban ang Pag-ibig sa Kaalaman o Rason, bagkus, ang Pag-ibig pa nga ay nanghihingi , naghihikayat at nagbibigay buhay sa Kaalaman. Ang Kaalaman ay hindi lamang pagkilos ng isip. Ang Kaalaman ay nagiging Karunungan o “Wisdom” kung ito ay ginagamit nang naayon sa kalooban ng Diyos. Ang Pag-ibig ang nagbibigkis sa lahat ng Kaalaman.


Regalo ng Diyos para sa ating ang “Caritas in Veritate” o “Pag-ibig sa loob ng Katotohanan”. Ang lahat ng buhay ay regalo sa atin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tumugon sa Kanya. Tayo ay nilikha upang maging regalo o handog, kaya ang kaunlarang pang-ekonomiya, panglipunan, pampulitika ay marapat na nagtataglay ng prinsipyo ng pagiging handog o “principle of gratuitousness”. “Ang prinsipyo na ito ay ang natural at mapag-bigay tugon ng tao nang dahil sa pagtanggap niya ng mga handog.


Ang pinakamalalang uri ng kahirapan na nararanasan ng tao ay ang pag-iisa. Sinabi ni Fr. Stuart ng EWTN na matatagpuan natin ang pinakamhirap sa mga mahihirap sa mga Care Homes, ang mga lolo at lola na hindi nabibisita ng kanilang mga kamag-anak o pamilya. Kung titignan natin ang iba pang uri ng kahirapan kabilang na ang materyal na kahirapan, makikita natin na ito ay bunga ng pag-iisa o pag-iwan, mga bunga ng 'di pagtanggap ng pagmamahal o kahirapan na magmahal. Ang kahirapan din ay bunga ng pagtanggi sa pagmamahal ng Diyos, ang pagsasara ng sarili, at pagtingin sa ating mga sarili na hindi nangangailangan ng ibang tao o sa pamamagitan ng pagmamaliit sa sarili. Ang pagsulong ng sangkatauhan ay nakasalalay, higit sa lahat, sa pagkilala na ang lahat ng tao miyembro ng iisang pamilya.


Bilang mga espiritwal na nilalang din, ang tao ay ginawa para sa relasyon sa kapwa-tao at sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makakapamuhay mag-isa. Sa pang-unawa sa planong ito ng Diyos para sa tao, nakikita natin na ang mga pamayanan ay hindi lumulunod sa tao upang maglaho ang kung sino sila bilang indibidwal. Ang pamayanan ay dapat maging tulad ng pamilya na nagpapahalaga sa kung sino ang bawat tao.

3) Kung wala ang perspektibo ng 'walang hanggang buhay', nakikita lamang natin ang kaunlaran bilang isang pag-iipon ng kayamanan. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at motibasyon para sa mas mahahalagang layunin. Ito rin ang dahilan ng mga di-makatarungang gawain at pagkilos lamang para sa kanilang sariling ikabubuti. Hindi rin naniniwala ang ibang mga tao sa Impyerno, na may kabilang buhay pagkatapos ng buhay sa mundo. Dapat ipaalala sa mga tao ang katotohanan na tatanggapin natin ang gantimpala at mga parusa nang naayon sa mga nagawa natin at mga hindi nagawa sa mundong ito.

4) Ang tao ang dapat na maging sentro ng lahat ng aktibidad ng ekonomiya. Ang lahat ng desisyong pang-ekonomiya ay nakaka-apekto sa tao. Kung minsan, ang mga mahihirap ay nakikita lamang bilang isang problemang kailangang lutasin at nakakalimutan natin na sila ay mga tao na dapat mahalin. Ang tao ang pangunahing kapital na dapat protektahan at pangalagaan. Ang tao ay ang pinagmumulan, ang pinakasentro at pakay ng lahat ng buhay pang-ekonomiya at panlipunan. Sa oras na ang materyal na tubo ang nagiging pinaka-layunin, ito ay hahantong sa pagkasira ng yaman at ng kahirapan.


Mariing pinagtitibay ng Iglesiya ang kaugnayan ng “life ethics” at ng “social ethics” nang may paninidigan na ang lipunan ay may mahinang pundasyon kung ito, sa isang banda, ay nagsusulong ng dignidad ng tao, hustisya at kapayapaan, at sa isang banda naman ay humahaya at nagwawalang bahala sa maraming kaparaanan kung saan binabali-wala at pinapababa ang halaga ng buhay ng tao.


Kailangan ng kaunlaran ang respeto sa buhay. Ang pagpapalaganap ng “demographic control”, “abortion”, “sterilization” at “euthanasia” ay hindi nagsusulong ng pag-unlad ng tao. Pinapakalat nito ang “anti-birth mentality” at pinapalabas ang mga ito na tila 'progreso ng kultura'. Ang mga mayayamang bansa ay dapat na maging bukas sa buhay na tanging makakapagbukas sa kanila sa mga mahihirap at makakatulong sa paglaban sa mga makarasariling kagustuhan.


Ano ba ang Technocratic Technology? Ang Teknolohiya ay nagbibigay kakayahan sa atin upang mapangasiwaan ang mga bagay. Ito ay ang ating pagsagot sa utos ng Diyos na linangin at pangalagaan ang lupa (Gen 2:15) na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Dapat makita ang mapanlikhang pagmamahal ng Diyos sa Teknolohiya. Ito ay dapat na mapangalagaan ng mga matutuwid na tao na nagmamalasakit para sa kabutihan ng lahat.


May malaking peligro kung ilalagay natin ang buong pagtitiwala sa Teknolohiya lamang para sa pagpapaunlad ng tao. Ito ay mapeligro dahil mawawalan amg Teknolohiya ng direksyon. Mali din na ituring ang Teknolohiya bilang kalaban ng tao dahil ito ay nagpapakita ng kawalang-tiwala ng tao sa Diyos at sa kakayahan ng tao na makontrol ang kaunlaran.


Ang ilan sa mga halimbawa ng Teknolohiya na walang gabay ng tamang rason ay ang “invitro fertization”, “embryo stem cell research”, ang paggawa ng mga “clones”, “eugenic programming of births”. Ang isa pang halimbawa, kung minsan ay nakikita lang natin ang mga problema at emosyon ng buhay sa purong psychological na aspeto at nagtutuon lamang ng pansin sa mga kemikal reaksyon ng ating utak. Ang mga ito ay may mga siyentipikong basehan ngunit hindi dapat limitahan ang solusyon sa ganitong aspeto ng tao.


Ang paglaki ng populasyon ng tao ay hindi ang pangunahing problema ng kaunlaran ngunit dapat din nating tandaan ang responsableng pag-aanak. Nasu-solusyonan ng mga mahihirap na bansa ang kahirapan hindi dahil sa pagbabawas ng populasyon kung hindi sa paggamit sa enerhiya at ng pagkamalikhain ng kanilang mga mamamayan. Samantala, ang ilan sa mga mga mayayaman sosyodad ay humaharap sa hamon ng pagbaba ng bilang ng mga tao at pagtanda ng populasyon na nakakaapekto sa kanilang ekonomiya.


Kailangan ng ekonomiya ang “ethics” o mga prinsipyo upang malaman ang tama at mali, “ethics” na naka-sentro sa tao. Makakatulong ang Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya dito dahil ito ay nakabase sa pagkakalikha ng tao sa imahen ng Diyos (Gen 1:27) at sa kahalagahan ng “Natural moral norms”.


Ang kalikasan ay handog ng Diyos para sa mga tao. May responsibilidad ang tao sa paggamit nito para sa mga mahihirap, para sa mga susunod na saling-lahi at sa buong sangkatauhan. Ang bawat pagsira sa pagkaka-isa at pagka-kaibigan ng tao ay nakakasama sa kalikasan. Gayun din naman na ang pagsira sa kalikasan ay nakaka-apekto sa relasyon ng lipunan. Ang 'di paglinang sa mga lupa at kawalan ng pangangalaga ng mga agrikultural na lugar ay resulta ng kahirapan at kakulangan ng kaunlaran ng mga nakitira roon. Kapag nabigyan ng tulong pang-ekonomiya at kultural na pag-unlad ang mga tao, napapangalagaan nila ang kalikasan. Ang isa pang halimbawa na ang kabutihan ng tao ay kaugnay ng kabutihan ng kalikasan, ang mga natural na yaman ay nasisira ng mga digmaan. Ang kapayapaan sa loob at labas ng pamayanan ay nagbibigay ng proteksyon sa kalikasan. Ang mapayapang kasunduan sa paggamit ng kalikasan ay nagbibigay proteksyon dito at sa kabutihan ng pamayanan. Ang katungkulan natin sa kalikasan ay kaugnay ng katungkulan natin sa tao.


http://recordings.talkshoe.com/TC-10458/TS-417672.mp3Konklusyon


 • Kung wala ang Diyos, hindi malalaman ng tao kung saan siya pupunta at hindi niya malalaman kung sino talaga siya.

 • Marami tayong mga hamon at kahirapan ngayon ngunit patuloy tayong nakakakuha ng lakas sa ating pananampalataya at sa sinabi ng Panginoong Hesu-Cristo na nagturo na:: “Wala kayong magagawa nang hiwalay sa akin” (Jn 15:5) ”Ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa wakas ng panahon” (Mt 28:20).

 • Hindi natin makakamit ang tunay na makataong paglago kung nakasalalay lang tayo sa ating mga sarili. Tanging sa pag-alam natin sa ating mga bokasyon, bilang mga indibidwal at bilang komunidad, upang maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos natin makikita ang tamang direksyon at lakas para sa kabutihan ng tao.

 • Ang pagiging bukas sa Diyos ay nagbubukas sa atin sa ating mga kapatid . Sa pagbubukas na ito, nakikita natin ang ating buhay bilang masayang tungkulin na gagawin sa pamamagitan ng espiritu ng pagkakaisa.

 • Kung tatanggihan o kakalimutan natin ang Diyos, ihinihinto natin ang ating pagsulong at lumilikha tayo ng ma sistema na nakakasama sa tao. Nagbibigay sa atin ng pag-asa ang makita ang pagmamahal ng Diyos. Ito rin ay nagbibigay lakas sa atin upang magsikap para sa katarungan at sa kaunlaran ng mga tao. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas upang lumaban at magdusa nang dahil sa pag-ibig sa kabutihan ng lahat dahil ang Diyos ang ating Lahat, ang ating Pag-asa

 • Kailangan ng pag-unlad ang mga Kristiano na may relasyon ng pag-ibig sa Diyos. Kasama ang esperitwal na buhay sa pag-unlad


Sunday, April 10, 2011

Tangled and our vocation

It's been months since i've last seen a movie. Tangled seems to have combined disney's traditional animated musical theater and dreamworks' quality of computer animation. The 'Mother knows best' song even has some shades of Les Miserables. Great movie!! I'll rank it on the level of Kungfu Panda and 'Train d Dragon'! Tangled has all the ingredients weaved into disney's traditional  musical animated fairy-tale movies. Alan Menken who is part of the many past Disney 2D musical fairy-tales  even came back and composed the songs for Tangled!
Be informed that this note contains spoiler. So if you are still interested to see the movie (for those who didn't see the movie in theaters and just waited for the Dvd) , I will suggest that you watch Tangled first before  reading the rest of this note.

Rapunzel was kidnapped by Gothel because Rapunzel's hair has a magical powers that makes Gothel younger and heal people. The limitation of Rapunzel's hair power is once its cut off, the effects on the people healed by the hair is lessened or reversed. And so to protect Rapunzel's hair since cutting it means that Gothel will show her true age, Gothel kept Rapunzel, they lived inside a tree and she made the girl believe that it is too dangerous for her to go outside the tree. For many years, Rapunzel believed Mother Gothel but as years passed she grew being more and more attracted to the sky lanterns released every year on her birthday.

The lantern  increasingly attracted Rapunzel's attention that she wanted to really know and see where it was coming from. The sky lanterns were being released by the king and the queen hoping that their kidnapped baby will return someday. As the lanterns seem to call her to go where they are coming from, God continues to call us to his love. He is the one who first loves us and invites us to respond back to His love. It is a call that God has embedded in our nature, our natural thirst for Him that He can only satisfy. Just as Rapunzel was attracted to the "call" of the lanterns, a call that reveals who she is, God's call for us reveals what we are made for, our dignity and destiny to be united to Him, and as to where and how we can give Him the greatest glory. This call, the vocation, is where we'll have our inner peace and will give us the best meaning and source of happiness to our life.

Just as Gothel made Rapunzel believe a lie that prevents her from knowing who she is, the evil one tempts us to follow his own destructive and selfish plan. This means that he stops us from knowing that we are made in the image of God, that we are made to be the children of God. For the devil to accomplish this, he makes us forget our relationship with our Father and makes us believe that we can be as gods, having the power to define what is good and evil. A lie that leads us to believe that we alone can give meaning to who we are and the world we live in making ourselves our own god.

Rapunzel, seeing the image of the yellow sun on a cloth, she began to recognize the image of the sun on her own paintings. Unraveling her memories, she was able to recall those images from when she was still a baby. Although we are exiled from paradise, we still have something in us that tells us about God and the  truth about ourselvesb as can be seen by the presence of bits of Christian Truths in most religions around the world. We continue to be in the image of God although that image has been wounded by sin. In her subconscious mind,  Rapunzel drew images of the sun although she didn't realize that the image told her something about her past. This reflects the reality about ourselves.  The truth of what God has willed us to be manifests on every aspects of our lives. Our desires even makes us see that we are made for something that is beyond the material world. We can also relate the cloth that has the image of the sun to the word of God. Although we can recognize universal truths about ourselves and our relationship with other people using the natural capabilities  that we already have, we notice that it can only bring us so far. Although we manifests this truth in the way we act and the way we make sense of things around us, the knowledge about the Father given to us through the supernatural revelation, especially the revelation of Christ, makes us understand better and recognize better these truths. In Christ, the fullness of divine revelation can be known. As what Pope Benedict XVI has said in Caritas in Veritate, Jesus purifies and liberates us in our search for Truth. Jesus himself is the Truth. As Rapunzel was able to recognize the patterns she has been drawing with the help of the image of the sun on a cloth, the image of the Father, Jesus Christ, makes us see the truth about ourselves and thus fully manifest our relationship with God the Father.

Rapunzel discovered more truths about herself when she went outside the tree she's been living in for 18 years. She had continued to live there because she had believed Gothel's lies about the outside world. And since she had a distorted image of the outside world, it became almost impossible for her to know truths about herself.  Our outside world manifests God's beauty, wisdom and intelligence. Through His design of things, we are able to see His mark, an indication of who He is. That is why we are able to understand nature as we know who God really is. Through God's creation, we are able to know God and ourselves.

The Church has taught that Jesus revealed God and he also revealed who man is. Through Him, we are able to see the Father and we are able to better know ourselves. As Father Corapi has said, by looking at the crucified Christ, we are able to know who God is and who man is. By looking at Jesus, we are able to know ourselves.

To see the USCCB's review of Tangled, you can go to http://usccb.org/movies/t/tangled.shtml

Sunday, February 13, 2011

Is the RH bill constitutional?

In response to a newspaper Inquirer article http://bit.ly/g72uX8

Thanks, Fr. Joaquin for giving us an idea of what will happen if the Congress approves the final version of the RH Bill. I am living in the US right now but I try to keep up with the issues surrounding this bill. I pray that our kababayans who oppose it continue to pray, to fight and to continue to exercise the freedom of expression to let the leaders of our land know the dangers of supporting and funding the promotion of contraception and birth control. I thank you for pointing out things in our constitution that will be used as an basis to determine the constitutionality of the bill.

I believe that Section 11 that says, as you have quoted , “The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights.” , is violated by the promotion of contraception since, as Pope John Paul II said, contraception takes away the deepest value of the conjugal act by separating the unitive and the procreative aspect of it which means that the the act is precisely proper to human dignity as long as these two aspects are maintained.

The moral teaching of the Church does not contradict nature or science, and as Pope Benedict has said, when it talks to all people of any religion, it proclaims the message using reason and natural law which anyone of us can talk about even without talking of religious belief. Our faith is not divorced to reason as some people think. What is the relation of Faith to Reason? We are able to understand the purpose and design of nature through our ability to reason. But our reason is limited and it is also affected by the wound inflicted to our will due to original sin. So although our reason can understand nature, our reason has to be pointed to the right direction by faith which is the acceptance of the supernatural revelation of Christ. Reason, to serve it's purpose must flow from faith, given direction and meaning by faith and gives the our reason it's goal! Through our faith with the aid of the Church, we are able to understand the natural laws which means that what the Church promotes to be normative in the society are objective truths that all people will be able recognize with their reason and by looking at the grand design of who we are and how we should relate to another person and the society. What the church echoes is a reality about the nature of marriage that transcends any limitations of race, history and beliefs. It applies to all because it explains the natural law. But it doesn't stop there,the Church also echo the supernatural foundations of our nature, realities that aids our reasons and expands our horizons to things that go beyond our reason since human reasoning has it’s limitations.

I know that it is challenging to explain the Church’s teaching to other people especially those who don’t believe in God but understanding our own nature requires our recognition of Him. To understand nature better, one has to see that there are purposes in how nature is designed and how it acts. Most of all, although society has been closing in to itself by not giving space to God, we can only know ourselves by knowing Jesus. It is sad that people think that to oppose the RH bill is largely based on religious beliefs, it is not true since faith doesn’t abolish nature but rather builds on it and elevates it. Through our faith we are guided to find solutions that considers all the aspect of man, social, spiritual, political etc. But we shouldn’t shy away from explaining our side by limiting ourselves to only what reason can reach. We should appeal and reach out to our kababayan’s seed of faith that already has been planted to most Filipinos because of our culture. Natural law tells us that this is how they will have natural marital relations. And this will be the natural way to do it even if they're not capable of having kids. Even if there is a lack of capacity to bear children, it doesn’t mean that we can do things in a different way. The normal way of things jas to be maintained even if one of the ends can't be fulfilled. The act should always be oriented towards having kids. An analogy can be drawn from the fact that some people with mental disorders or retardation are not stopped from walking, from dressing up in a civil way. These things are the the natural ways of doing things and so we help them do these things even if they can't match the level of be as productive as normal people are. The natural design of and law of marital acts is integral part of who we are and to violate this is a disrespect to humanity.

Humanae Vitae states that "Marriage and conjugal love are, by their nature, ordained toward the procreation and education of children. Children are really the supreme gift of marriage and contribute in the highest degree to their parents' welfare." I think that RH bill supporters fail to see and recognize this first because they have lost the sense that creation didn’t happen by chance and that all things are created for a purpose. As a result of their loss of the sense of God and the objective truth, they are predisposed to think that they can do anything that they can think of and they are led to think that there is no moral absolutes. There is a natural reason that is integral to man’s nature as to why the unitive and procreative has to be maintained. It is an expression of love and not just to satisfy our sexual urges . Every person knows that the sexual act should only be done with the mutual consent of partners which makes it different from the sexual act of animals. By nature, we also know that it is open to the gift of life. To separate these two will be detrimental and creates a lot of complications that degrades people, complications that the RH bill refuse to consider which proves that their narrow perspective of who a man is. Paul VI, in Humanae Vitae,foresaw the consequences of methods and plans for artificial birth control in considering the whole aspect of man: 1. marital infidelity and a general lowering of moral standards.2. loss of reverence due to a woman, reducing her to being a mere instrument for the satisfaction of his own desires 3. the danger of this power passing into the hands of those public authorities who care little for the precepts of the moral law. Many people also see that a contraceptive mentality instills an attitude to not to be open to life which makes contraceptive users more inclined to abort their babies. Are these factors irrelevant to man’s dignity that is being protected by Section 11?

May our Blessed Lady guide our nation and illuminate are minds and speak to our conscience.

Eric Piczon

Saturday, January 29, 2011

Tala-salitaan mula kay Fr. Jun

Anawim - (hebreo )humble, the poor, galing sa salitang pandiwa sa hebreo na Anao (coward down), mga salat/pobre na mga pinahihirapan na wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos na ang hinahanap lamang ay ang katarungan at kababang-loob (justice and humility)

Iglesiya - Ecclesia, Simbahan, called-out, Ek-out cle-call

Sunday, October 31, 2010

"Caritas in Veritate" o Pag-ibig sa loob ng Katotohanan Part I


Sa paggawa ng kalooban ng Diyos natin natatagpuan ang katotohanan.

Ang sinulat na Encyclical na 'Caritas in Veritate' ni Papa Benito XVI,  ay tumatalakay sa mga mahahalagang bagay para sa kaunlaran ng bawat tao at ng kaunlaran ng lipunan. Sinasagot nito ang mga tanong na: Ano ang Pag-ibig, ano ang Katotohanan, ano ang doktrinang panlipunan ng Iglesiya , ano ang kaugnayan ng mga turo na ito sa ating panahon ngayon: kakulangan sa trabaho, pandaigdigang kagutuman, paghihirap at kurapsyon sa pamahalaan

Tutukuyin ng Sto Papa ang mga katungkulan at limitasyon ng mga pamahalaan at magbibigay ng hamon sa mga pangkasalukuyang idelohiya o paraan ng pag-iisip sa pag-asang magkakaroon ng mga pagbabago sa ating mga sistema.

Populorum Progressio

Tinalakay ni Benito XVI ang mga katuruang panlipunan na nakapaloob sa Encyclical na isinulat ni Papa Pablo VI noong 1967 na Populorum Progressio na nagbibigay liwanag sa sitwasyon ng lipunan natin ngayon at ang kaunlaran ng mga tao. Itinuro niya na ang pangunahing paraan sa pag-unlad ng mga tao ay ang pamumuhay sa loob ni Kristo at dapat nating linangin ang ating sarili sa paggamit ng ating mga puso at ng ating kaalaman, ang  pag-galaw sa loob ng pagmamahal at ng katotohanan, pag-ibig  sa loob ng pagmamahal o sa "Caritas in Veritate" .

//Caritas in Veritate sa globalized world
Mayroon tayong facebook, twitter email, mga smart devices. Nalalaman natin ang mga nangyayari sa kabilang dulo ng ating mundo sa pamamagitan ng makapabagong teknolohiya sa komunikasyon. Mayroong mas matinding pagsasalamuha ng kultura at ideya ng mga bansa ngunit ang bilis ng pagbuo ng koneksyon ay 'di napapantayan ng etikal na paghahalubilo ng konsiyensya at ng isipan. Ang ugnayan na nabubuo ay nagkukulang ng perspektibo na mahalag para sa kabuuang kaunlaran ng bawat tao, katawan at espiritu.

Ano ang misyon ng Simbahan sa ating lipunan?

Walang teknikal na solusyon ang Iglesiya sa ating mga kasalukuyang suliranin at 'di humahadlang ang Iglesiya sa politika ng  Estado ngunit ang Iglesiya  ay may misyon upang ipangalat ang katotohanan upang masigurado na ang lipunan ay nakasentro para sa tao, sa dignidad ng tao at sa bokasyon ng tao

------------------------
Ano ang kahulugan ng "Caritas in Veritate"  o Pag-ibig sa loob ng Katotohanan?

Tignan natin ang salitang 'Pag-ibig'.

Ang pag-ibig ay 'di lang pakiramdam, ito ay grasya: ito ay bigay ng Diyos mula sa kanyang kabutihan at tinatawag tayo upang ibigay ang pag-ibig na ito; Ang pag-ibig na ito ay nabunyag at kapiling natin kay Hesus at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo din ay tinatawag upang bumuo ng ugnayan ng pagmamahal

()Ang pagmamahal ay nagbibigay ng laman sa ating personal na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa.
()Ito ang pinaka-puso ng Doktrinang Panglipunan ng Iglesiya. Ang bawat katungkulan na pinapaalala ng Iglesiya ay umaagos mula sa pag-ibig na pinaka-buod ng Kautusan ng Diyos (cf. Mt 22:36- 40)

Ano ang kahulugan ng salitang "Veritate"?

Ito ay ang Katotohanan. Ang Katotohanan ay 'di gawa-gawa lamang. Ito ay natatagpuan at natatanggap. Halimbawa, alam natin na ang isang lapis ay hindi isang prutas. Maaring pilitin natin ang sarili natin at sabihin na ang lapis ay isang prutas ngunit 'di nagbabago ang katotohanan na ang lapis ay 'di isang prutas.

May tinatawag tayo sa nangyayari ngayon na "relativization of truth" na isang maling paniniwala na ang 'katotohanan' para sa isang tao ay maaring hindi katotohanan para sa ibang tao. Ang maling paniniwala na ito ay nagsasabi na ang 'katotohanan' ay nababatay lamang sa kung ano ang sa personal nating pananaw na totoo. Mayroon tayong madalas na sinasabi na "Kanya Kanyang paniniwala lang yan'" Alam natin na ito ay mali dahil mayroon talagang katotohanan. Ang Katotohanan mismo ay nagkatawang-tao at si Hesu-Cristo, ang Diyos na naging tao ang Katotohanan. Alam din natin na ang Katotohanan ay 'di nagbabago.

Paano natin nalalaman ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili? Maari ba nating makilala ang katotohanan? Ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan. Binigyan niya tayo ng kakayahan upang mahanap at malaman ang katotohanan. Nangangahulugan na ang ating pagnanasa upang hanapin ang katotohanan ay bokasyon ng bawat tao na itinanim ng Diyos sa loob ng ating mga sarili.

Saan natin makikita ang katotohanan? Nahahanap natin ang katotohanan sa batas ng kalikasan o "Natural Law" na siyang likas na sistema ng mga bagay. Unti-unti nating nakikita ang plano ng Diyos para sa sangnilikha at para sa mga tao. Higit sa lahat, nakikita natin ang katotohanan sa pagtingin natin kay Kristo kung saan ang paghahanapa natin sa pag-ibig at katotohanan ay pinadadalisay at pinapalaya ni Hesu-Cristo sa kabila ng ating mga pagkukulang tulad ng paghina ng ating mga isip at mahinang kalooban na mga bunga ng orihinal na kasalanan. Ibinunyag ni Hesus ng buo kung ano ang pag-ibig at ang tunay na plano na inihanda ng Diyos para sa atin.

Ngayong alam na natin kung saan mahahanap ang katotohanan ng tungkol sa tao, sa pamamagitan ng katotohanang ito, nagkakaroon tayo ng pagakataon na tunay na mahalin upang makatulong sa kanilang paglago at upang makamtan natin ang hustisya at ang kapayapaan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay lumalagpas pa kahit sa mga pagkukulang sa kultura o nakaraan ng tao. Halimbawa, alam ng kahit anong bansa  na ang pumatay, ang magnakaw at mangalunya ay mali kahit anupman ang kultura at relihiyon ng mga tao. Kung mahal natin ang tao ng tunay, kailngan natin silang mahalin sa daan ng katotohanan. Hindi ito madali kung minsan at kung minsan ito pa nga ay sanhi ng pagtatakwil at pag-iwan sa tao lalo na kung sinasabihan natin ang iba na mali ang kanilang ginagawa. Ang pinaka ehemplo ng prinsipyo ng Caritas in Veritate ay si Hesu-Cristo na siyang nagpakita ng ganitong paraan sa Kaniyang buhay sa lupa at, higit sa lahat, sa Kaniyang pagkamatay ay muling-pagkabuhay.Kahit ang Diyos na nagkatawang-tao ay nakaranas na maitakwil at maiwanan. Kay Kristo, nakikita nating ang mukha ng pagmamahal sa loob ng katotohanan, na siya ding tawag sa atin na mahalin ang aitng mga kapatid sa katotohanan ng Kaniyang plano. Siya mismo ang Katotohanan. Minsan, nagmamahal tayo batay sa ating mga maling akala at batay sa ating mga nararamdaman na 'di katiyakan ng tunay na pag-ibig. Ang pagkakamali na ito ay minsang nagdadala sa atin na gawin ang kabaligtaran ng pag-ibig.


itutuloy

Tuesday, October 26, 2010

Maligayang Ika-7 Anibersaryo Katoliko Group


Maligayang ika-7 Anibersaryo sa inyo mga groupmates!

Ang Ebanghelyo ng Panginoon ay tunay nga na 'di lang nakakapagbigay ng kaalaman sa ating lahat, ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan na makapagbago sa ating lahat! Ang pagbabago na ito ay nagpapalago at nagpapaunlad sa ating buong katauhan, sa esperitwal, sa pisikal,  at sa ating relasyon sa Diyos at sa lipunan.

Sa aking karanasan, ang aking paglago sa grupo ay sa pagbabahagi ng aking mga pagninilay sa mga Pagbasa at pagbukas ko sa aking sarili sa mga naibabahagi ng iba  tunay nga na tinutulungan ako ng Panginoon na paglalimin ang aking kaalaman sa Pananampalataya at pagpapalakas ng aking esperitwal na buhay sa pamamagitan ng lalo kong pagkilala sa Kanya. Nagpapasalamat ako at naging kasama ko kayo sa grupo na nagbibigay sigla sa akin upang ipagpatuloy ang pagtagpo sa Panginoon sa ating Pananampalataya. Dahil sa inyo, alam ko na lagi akong may kasama, na laging may makikinig at magbabasa ng aking ibabahagi, na laging may bukas-palad sa ating grupo na magbabahagi ng kanilang kaalaman, pagmamahal at pagninilay. Tunay na nagkakaroon tayo sa grupo na ito na masaksihan na tayo ay gawa para sa handog: ang lahat ng kabutihan ay natanggap natin mula sa Panginoon at tayo'y tinatawag upang ihandog sa iba ang ating sarili at ang ating mga natanggap mula sa Panginoon. 
Dahil sa grupo natuon ang aking pagninilay sa pulyeto, mga pagpabasa, at sa ngayon ay sa mga dokumento ng Iglesiya. Ang paglago ko din sa grupo ang nag-udyok sa akin na makipag-ugnayan sa iba pang mga pangkat.

Salamat sa mga madalas na  nagsheshare tulad nina Fr Dante, Bros Carlos, Resty, Prinz, George, Allan, Volt, James, Duchin, Benjie, Miguel, Bal at kina Srs Myrna, Claire, ate Dwen, Shirley

Ang panalangin ko ay lalo pang mamunga ang grupo na ito para sa Panginoon.

Gaya ng nasabi ko, dahil sa ipagdiriwang natin ang ating ika-7 Anibersaryo ng 30 na araw, Itutuloy natin ang ating pagdiriwang hanggang sa ika-9 ng Nobyembre. Kaya nama, magpopost ako ng aking mga naibahagi ko ng artikulo noon na palagian kong ibinabahagi pati sa labas ng ating grupo.

Maligayang Anibersaryo,
Eric Piczon

Friday, October 15, 2010

Katoliko Group Anniversary! Facebook posts and EWTN Notes

Hello groupmates!

Malapit na ang Anniversary ng ating Katoliko Group sa Oct 26. Nauna kong naisip na ipagdiwang ang ating anibersaryo ng isang buwan mula Oct 11 ngunit naging abala ako sa pag-buo ng presentasyon sa Encyclical ni Sto Papa Benito XVI na aking ibabahagi sa inyo sa loob ng 30 na ito. 

Kaya naman upang masimulan ang ating pagdiriwang, ipopost ko aking nga tala sa ilang mga serye ng EWTN, kasama ng aking mga pagninilay  na aking ibinahagi sa Facebook. 

Nawa'y magpatuloy pa ang ating samahan at pagtagpo natin kay Kristo sa ating Pananampalataya.

Happy Anniversarry!
Your groupmate,
Eric


Some points I got from PBXVI's message for WYD 2011:1)We have to be planted and built up in Jesus Christ 2) it is in our Christian Faith that we have a personal relationship w/Him, encounter Him, our true identity is revealed by Him and our life grows towards complete fulfilment.***EWTN is everywhere! Yahoo to the expanding global reach of authentic Catholic Preaching!

http://www.youtube.com/watch?v=sll4IwR8-F8&feature=youtube_gdata_player

Wow! If Dives Misericordia meditated on the Parable of the Prodigal Son, Veritatis Splendor meditated on the person's question:"what good must I do to have eternal life". Encyclicals are prisms that show the full color spectrum of the light given by the Gospel and the Cathechism! ** the Sunday Gospel reminds that our love for our neighbors should always be grounded and shaped by our love for God.

http://www.youtube.com/watch?v=UXKAVf9G88s&feature=youtube_gdata_player

 May God stir in our hearts the urgency and more intensified desire to respond to His call, our mission that orients us towards the filling in our deepest hunger to love and to serve Him.**Let's listen to Bishop Tagle's Sunday Readings meditation

http://www.youtube.com/watch?v=lmXEaZyJVt0&feature=youtube_gdata_player


You can save people from loosing their faith by knowing Christ more and helping others do the same. Here is a beautiful testimony of Dr Scott Hahn and his wife Kimberly that has been re-told thousands of times which has continually made people cross the Tiber. Thanks for making us fall in love with Bible studies and jumpstarting our desires to deepen our knowledge of the Faith.

http://www.youtube.com/watch?v=btYWd31QIy8&feature=youtube_gdata_player

Our familiarity with Mary's role in man's salvation history is an indicator of the degree of our recognition of the unity of all the books in the Bible, from Genesis to Revelation

http://www.youtube.com/watch?v=dTdt3_LPDMQ&feature=youtube_gdata_player

Notes fr Social Doctrine by Msgr Stuart Swetland**
We are made for infinite love**Geneticist show that we all have a commone ancestor**Adam and eve didn't trust that God wants our Good

**Let's listen to Bishop Tagle's Gospel reflection. The Lord tells us that we should exceed the cleverness and zeal of wordly people and direct these things to fuel our desire to serve Him
Saw the movie Karol on EWTN. Wooow! This movie,which I rank 2nd on my favorite JP2 film list next only to"Witness to Hope", is a sort of a collage of the lessons I've learned from JP2. Maybe buying the DVD and donating to Lady of Peace Library so a lot of folks would benefit from it is a good idea!

http://www.youtube.com/watch?v=uVWYLkAeNaI&feature=youtube_gdata_player

"Be not afraid" is said to have appeared 366 times in the Bible from resurrection till the end. we have one for each day of the year including leap year**
Comfort those who are afflicted and aflict those who are overly comfortable**Instead of having more we have to move forward in being more is a humorous description of our social doctrine**
One tragic thing in life is not to be a saint **To be saint is follow our vocation to seek peace and justice**Social teaching is to sanctify the world**Justice is fidelity to the relatioship**The justice of God's kingdom is mercy**The church's social teaching helps us fulfill our vocation** God's Word and Thought is so real that it is a person, and the love between the father and son is the Holy Spirit. The thought and the person is not separate from God the Father, they are one being. He is a comunity of person, God is love. He is self sustained and does not need anything outside of himself. We are made out of love for love, out of communion for communion. Out of relatioship for relationship
So we can live with the communion with Him and brothers and sister and to be in harmony with creation with oursleves which is the original justice. We are made for God to be united with the infinite Love to fill the God-size hole in us**.in Christ we more than restored and because our relationship with God is restored..all other relationship can be healed and restored.**Grace can heal our internal disharmony**4 relationship that was affected by sin: With God. With others, with creation and with ourselves**
We have to go back to the very beginning to how God intended it to be**How can we love God who we can't see if don't love our brothers who we can see**Man is in the image of God coz they can think and choose..intellect and will,,also we are in the image of God coz we are called to live in communion and relationship**Francis' prayer shows that evil is the absence of good and that Christ has come here to fill that void**Mary is the model to receive grace and receive the truth. The magi found Christ in the arms of Mary

Notes from Priesthood through the Ages by Fr O'Connor**The priest is a priest because of his being even before his acting. The more pronounced the cross in the life of a priest is the more  effective is his priesthood. **
Difference of pagan/jewish priest with our priest is that he also offers himself, they are the priest and victims. Numbered among sinners so we can be united to God**
Everyhting that the priests do is an extension of the mass, letting the power of the sacrifice of the cross flow.

Gospel of Life byFr Meneses**
Do not accept anytihing of the one without the other (Faith and Reason) because having only one of the will be a destructive lie--edith stein**The loss of the sense of God is the loss of the sense of man**Kapax dei we are capable of God**The body is a part and parcel of who we are, the expression of our person- summary of JP2's Theology of the Body

the title of the video indicates that PBXVI's statement, warning us of the deception of the media, was directed against the mafia. This means that it might be reasonable to suspect that there is an intentional media movement to harm the Church. Let us find courage when Jesus, when put in political/religious trap of deciding whether to stone the woman, a was able to strike to the root of the problem by letting the Truth of Gospel shine forth!

http://www.youtube.com/watch?v=X-rKEvxcYUY&feature=youtube_gdata_player

Poverty is not just a problem to be solved, the poor people has to be loved**The poor people in the world might be those people who are in the aged homes**
We won't be able to adequately serve the poor if we don't let ourselves be filled with Christ**
God made us to work. For us not to work is against the 3rd commandment because it says there that for 6 days we will work and the rest on the 7th day.**Work became harder because of sin


One thing that the chess game shows us is not waste opportunities. As chess player should optimize his movements by doing meaningful ones, gaining any advantages and positioning pieces where they'll be most effective, Christians should take every opportunity to sanctify their lives, offer up even small works to God, and respond to our vocation in life where we will give Him the greater Glory**Let us pray that abortionists will peel off the layers of rationalizing they have built that desensitizes them and may they have compassion for the unborn babies

http://www.youtube.com/watch?v=4DIkYeRkD4M&feature=youtube_gdata_player


Sent from my Palm Pixi on the Now Network from Sprint